پرسشنامه اثربخشی آموزشی

دانلود فایل ورد پرسشنامه اثربخشی آموزشی کرک پاتریک دارای روایی و پایایی

هدف: بررسی اثربخشی دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان

روایی و پایایی : دارد

منبع: استاندارد (کرک پاتریک)

تعداد مولفه: ۵ بعد

ابعاد: اثربخشی آموزش‌های سازمانی، دستیابی به هدف، بهبود عملکرد شغلی و انتقال آموزش به کار، تسلط علمی و مهارتی کارآموز، واکنش کارآموز به آموزش

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

منبع پرسشنامه: کرک پاتریک

تعریف مفهومی پرسشنامه اثربخشی آموزشی

ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی از یک سو، آیینه‌ای فراهم می‌آورد تا مدیران و کارکنان سازمان تصویری روشن تر از چگونگی کم و کیف فعالیت‌های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر، برنامه ریزان و کادر آموزشی سازمان را مجهز می‌سازد تا نسبت به جنبه‌های مثبت و منفی برنامه آگاهی پیدا کنند و از این راه به اثربخش کردن برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی نیروی انسانی یاری برسانند. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره‌های آموزشی مدل‌ها و الگوهای متعددی وجود دارد، که از مهمترین آنها می‌توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک (KIRK PATRICK) اشاره کرد.

پرسشنامه اثربخشی آموزشی کرک پاتریک

اثربخشی دوره آموزشی کرک پاتریک

کرک پاتریک سه دلیل اساسی برای ارزشیابی آموزشی بیان می‌کند

  •  توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالتهای سازمان
  • تصمیم‌گیری نسبت به ادامه برنامه آموزشی
  • بهبود آموزش

ارزشیابی دوره آموزش نیروی انسانی فرآیند تفسیر نتایج از طریق سنجش اطلاعات برای قضاوت در مورد اهداف کلی آموزش یا میزان موفقیت شرکت کنندگان در دوره آموزشی است. به طور کلی، ارزشیابی آموزشی رویکرد منظم برای جمع‌آوری داده است که به مدیران برای رسیدن به تصمیمات مفید و با ارزش در مورد برنامه آموزش کمک می‌کند. در مورد ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد و این به خاطر آن است که فرآیند دستیابی به آن، کار دشواری است. ارزیابی اثر بخشی آموزش به تحلیل نیازسنجی آموزشی کارکنان کمک فراوانی می‌کند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله