این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

آزمون t زوجی

آزمون t زوجی

آزمون t زوجی (Paired Samples t Test) برای مقایسه و بررسی معناداری تفاوت دو میانگین از یک جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون علامت

آزمون علامت

آزمون علامت یا نشانه (Sign Test) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی اختلاف دو میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون

آزمون ویلکاکسون (Wilcoxon) یک آزمون آماری ناپارامتریک است که برای بررسی اختلاف دو میانگین از یک جامعه استفاده می‌شود.

آزمون بارهای عرضی

آزمون بارهای عرضی

آزمون بارهای عرضی (Cross Loading) روشی برای برآورد روایی واگرا در مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی است.

رابطه متغیرهای اسمی

رابطه متغیرهای اسمی

رابطه متغیرهای اسمی با توجه به تعداد طبقات هر متغیر اسمی و جهت‌گیری پژوهشگر، می‌تواند با روش‌های گوناگون آماری مورد آزمون قرار گیرد.

برازش مدل در نرم‌افزار AMOS

برازش مدل در نرم‌افزار AMOS

برازش مدل در نرم‌افزار AMOS به مجموعه شاخص‌هایی اشاره دارند که نشان می‌دهد چه میزان مدل تجربی با مدل نظری همراستایی و سازگاری دارد.

ماتریس تکین

ماتریس تکین (Singular matrix)

ماتریس تکین (Singular matrix) به ماتریسی گفته می‌شود که دترمینان آن صفر است و از همین‌رو قابل معکوس کردن نیست.

ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای

ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای (ICC)

ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای (ICC) شاخصی برای سنجش میزان پایایی نمرات و داده‌های حاصل از ارزیابی یا قضاوت دو یا چند کارشناس می‌باشد.

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده (Missing data) شامل خانه‌هایی در یک یک فایل داده است که مقدار یا ارزشی برای متغیر مورد بررسی برای آن منظور نشده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com