این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

برازش مدل در نرم‌افزار AMOS

برازش مدل در نرم‌افزار AMOS

برازش مدل در نرم‌افزار AMOS به مجموعه شاخص‌هایی اشاره دارند که نشان می‌دهد چه میزان مدل تجربی با مدل نظری همراستایی و سازگاری دارد.

ماتریس تکین

ماتریس تکین (Singular matrix)

ماتریس تکین (Singular matrix) به ماتریسی گفته می‌شود که دترمینان آن صفر است و از همین‌رو قابل معکوس کردن نیست.

ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای

ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای (ICC)

ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای (ICC) شاخصی برای سنجش میزان پایایی نمرات و داده‌های حاصل از ارزیابی یا قضاوت دو یا چند کارشناس می‌باشد.

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده

داده‌های گمشده (Missing data) شامل خانه‌هایی در یک یک فایل داده است که مقدار یا ارزشی برای متغیر مورد بررسی برای آن منظور نشده است.

سنجه‌های تک‌آیتمی

سنجه‌های تک‌آیتمی

سنجه‌های تک‌آیتمی (Single-item measures) زمانی استفاده می‌شود که یک سازه تک‌بعدی، روشن و به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری باشد.

فاصله ماهالانوبیس

فاصله ماهالانوبیس

فاصله ماهالانوبیس (Mahalanobis distance) فاصله یک داده ویژه از توزیع داده‌ها در میان داده‌های گردآوری شده یک نمونه آماری است.

ناوریانسی اندازه‌گیری

ناواریانسی اندازه‌گیری

ناواریانسی اندازه‌گیری (Measurement invariance) برابری واریانس و پراکندگی داده‌های گردآوری شده برای یک سازه را در چند گروه بررسی می‌کند.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com