این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

شمول واریانس VAF

شمول واریانس VAF و اثر میانجی

شمول واریانس variance accounted for یا VAF یکی از روش‌های محاسبه نقش متغیر میانجی در حداقل مربعات جزئی، رگرسیون و مدل‌یابی معادلات ساختاری کاربرد دارد.

شاخص اندازه اثر کوهن

اندازه اثر

اندازه اثر Effect Size شاخصی برای سنجش پایایی نتایج ابزار اندازه گیری است که باید همراه با مقدار معناداری گزارش شود تا نتایج قابلیت اتکای بیشتر داشته باشند.

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین (تشخیص)

ضریب تعیین یا ضریب تشخیص Coefficient Of Determination در مدل های رگرسیونی میزان تغییرات در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را تبیین می کند.

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS

آموزش محاسبه متغیر تعدیلگر در SPSS زمانی که متغیر تعدیلگر از نوع اسمی-رتبه ای است و متغیر مستقل پیوسته است و با طیف لیکرت سنجیده شده است.

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس

رگرسیون هایس روشی مبتنی بر رگرسـیون خطی برای محاسبه نقش متغیر تعدیلگر و متغیر میانجی از طریق دانلود و نصب افزونه ای به نام PROCESS می‌باشد.

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای

آزمون دوجمله‌ای  binomial یک آزمون ناپارامتری می‌باشد که در آن بر مبنای یک مقدار یا مشخصه به بررسی موفقیت و شکست پرداخته می‌شود. منظور از موفقیت و شکست وجود یا عدم وجود یک متغیر در جامعه مورد بررسی می‌باشد.

روایی واگرا

روایی واگرا (تشخیصی)

روایی واگرا نشان می دهد چقدر سوالات یک عامل با سوالات سایر عوامل تفاوت دارند و سومین معیار سنجش برازش مدل‌های اندازه‌گیری در روش PLS است.

چولگی و کشیدگی داده‌ها

چولگی و کشیدگی

چولگی و کشیدگی داده‌ها دو آزمون آماری برای ارزیابی میزان پراکندگی فراوانی داده‌ها بوده و برای بررسی نرمال بودن توزیع استفاده می‌شوند.

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارمتریک و معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است و برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می‌شود.

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه

انجام تحلیل آماری پایان نامه آزمون فرضیه آماری با نرم افزارهای آماری استنباطی و نرم افزارهای تحقیق در عملیات و تصمیم گیری چندمعیاره

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com