این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

رگرسیون Regression

آزمون دوربین واتسون

آزمون دوربین واتسون به همراه آموزش آزمون دوربین واتسون روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

برازش حداقل مربعات جزئی

برازش حداقل مربعات جزئی

برای برازش حداقل مربعات جزئی شاخص‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از ضریب تشخیص، شاخص استون گیزر، شاخص نیکویی برازش و شاخص اندازه اثر

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS و حجم نمونه حداقل مجذورات جزیی با استفاده از نرم افزار PLS به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

ضریب هماهنگی کندال

ضریب هماهنگی کندال

ضریب هماهنگی کندال که با نماد w نشان داده می‌شود یک آزمون ناپارامتریک است و برای تعیین میزان توافق میان نظرات استفاده می‌شود.

آزمون تصادفی بودن داده ها

آزمون تصادفی بودن داده‌ها

آزمون تصادفی بودن داده‌ها در SPSS یکی از شرایط زیربنایی جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه براساس اصل «تصادفی بودن داده‌ها» است.

استفاده از ماشین حساب SPSS

ماشین حساب SPSS

استفاده از ماشین حساب SPSS برای انجام محاسبات مختلف در این نرم افزار کاربردهای فراوانی دارد. مهم ترین کاربرد آن محاسبه ابعاد و سازه‌های اصلی پرسشنامه است.

حداقل مربعات جزئی

آموزش نرم افزار Smart PLS

آموزش نرم افزار Smart PLS : انجام حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares به صورت تصویری همراه با نمونه مساله حل شده و تفسیر مراحل اجرای مدل

حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی PLS

حداقل مربعات جزئی PLS روشی ناپارامرتیک برای محاسبه الگوی روابط ساختاری متغیرهای تحقیق است و زمانی بکار می‌رود که حجم داده‌ها اندک یا داده‌ها غیرنرمال باشند.

درجه آزادی

درجه آزادی

درجه آزادی Degrees of Freedom یک مفهوم آماری است که به حداکثر حق انتخاب تغییر ارزش‌های متغیرها در یک داده نمونه اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com