این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS

تعیین حجم نمونه PLS تابع اصول و قوانین روشنی است و نباید اینگونه برداشت شود که روش حداقل مربعات جزیی برای هر حجمی قابل استفاده است.

ضریب هماهنگی کندال

ضریب هماهنگی کندال

ضریب هماهنگی کندال که با نماد w نشان داده می‌شود یک آزمون ناپارامتریک است و برای تعیین میزان توافق میان نظرات استفاده می‌شود.

آزمون تصادفی بودن داده ها

آزمون تصادفی بودن داده‌ها

آزمون تصادفی بودن داده‌ها در SPSS یکی از شرایط زیربنایی جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه براساس اصل «تصادفی بودن داده‌ها» است.

استفاده از ماشین حساب SPSS

ماشین حساب SPSS

استفاده از ماشین حساب SPSS برای انجام محاسبات مختلف در این نرم‌افزار کاربردهای فراوانی دارد. مهم ترین کاربرد آن محاسبه ابعاد و سازه‌های اصلی پرسشنامه است.

حداقل مربعات جزئی

آموزش نرم‌افزار Smart PLS

آموزش نرم‌افزار Smart PLS: حداقل مربعات جزئی (Partial Least Squares) به صورت تصویری همراه با نمونه مساله حل شده و تفسیر مراحل اجرای مدل

حداقل مربعات جزئی

حداقل مربعات جزئی (PLS)

حداقل مربعات جزئی (PLS) یک روش ناپارامتریک است که برای اعتبارسنجی یک مدل با بررسی همزمان نقش متغیرهای پنهان و آشکار استفاده می‌شود.

درجه آزادی

درجه آزادی

درجه آزادی (Degrees of Freedom) یک مفهوم آماری است که به حداکثر حق انتخاب تغییر ارزش‌های متغیرها در یک داده نمونه اشاره دارد.

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی

آزمون‌های تعقیبی مانند آزمون توکی و آزمون دانت برای تفسیر نتایج حاصل از تحلیل واریانس زمانیکه تفاوت میانگین گروه‌های مورد ارزیابی معنادار باشد استفاده می‌شود.

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون

برآورد و تخمین حجم نمونه در رگرسیون و تحلیل مسیر به میزان اندازه اثر و توان آماری بستگی دارد که قدرت پیش‌بینی مدل را بهبود می‌بخشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com