این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی

آزمون‌های تعقیبی مانند آزمون توکی و آزمون دانت برای تفسیر نتایج حاصل از تحلیل واریانس زمانیکه تفاوت میانگین گروه‌های مورد ارزیابی معنادار باشد استفاده می‌شود.

حجم نمونه در رگرسیون

حجم نمونه در رگرسیون

برآورد و تخمین حجم نمونه در رگرسیون و تحلیل مسیر به میزان اندازه اثر و توان آماری بستگی دارد که قدرت پیش‌بینی مدل را بهبود می‌بخشد.

روش های نمونه گیری آماری

روش‌های نمونه‌گیری آماری

از روش‌های نمونه‌گیری آماری برای دسترسی به نمونه‌ای معرف جامعه استفاده می‌شود. انتخاب روش مناسب به جامعه و هدف تحقیق بستگی دارد.

تحقیق همبستگی

همبستگی Correlation

همبستگی Correlation یک رابطه آماری بین دو متغیر تصادفی یا دو دسته داده است که لزوما به معنای ارتباط علی و معلولی آنها نیست و می‌تواند دوسویه باشد.

رگرسیون Regression

رگرسیون Regression

رگرسیون regression و انواع روش رگرسیون خطی چندگانه و چند عاملی با نرم افزار SPSS در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

آزمون کوموگروف اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در SPSS برای اطمینان از نرمال بودن داده‌های گردآوری شده استفاده می‌شود و می‌تواند برای هر توزیع آماری استفاده شود.

آزمون شاپیرو و یلک

آزمون شاپیرو-ویلک

آزمون شاپیرو-ویلک در SPSS بصورت تصویری و توضیحات تکمیلی آن، به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر ارائه شده است.

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها

آزمون نرمال بودن داده‌ها در SPSS برای مطمئن شدن از نرمال بودن توزیع داده‌های گردآوری شده برای انجام آزمون‌های پارامتریک استفاده می‌شود.

آزمون نرمال بودن داده ها

جدول توزیع نرمال

جدول توزیع نرمال و توزیع نرمال، حالت طبیعی بسیاری از اندازه‌های گردآوری شده پیرامون پدیده‌های طبیعی است.توضیحات تکمیلی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

آمار توصیفی

آمار توصیفی

آمار توصیفی و آموزش آن با استفاده از نرم افزار SPSS مقایسه میانگین چند گروه به کوشش استاد آرش حبیبی در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com