این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: آمار کاربردی مدیریت

آمار حوزه‌ای از دانش پیرامون گردآوری، سازماندهی، تحلیل، تفسیر و ارائه داده‌ها است. آمار کاربردهای فراوانی در رشته مدیریت دارد بنابراین در این بخش آمار کاربردی مدیریت تشریح شده است.

آزمون فریدمن

آزمون فریدمن Friedman

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارمتریک و معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است و برای رتبه‌بندی اهمیت متغیرهای پژوهش استفاده می‌شود.

تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه

انجام تحلیل آماری پایان نامه آزمون فرضیه آماری با نرم افزارهای آماری استنباطی و نرم افزارهای تحقیق در عملیات و تصمیم‌گیری چندمعیاره

آزمونهای آماری

آزمونهای آماری

آزمونهای آماری و آشنائی با روش‌ها و آزمونهای آماری مدیریت به روش‌های امار استنباطی و توصیفی و روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می‌شوند.

شاخص‌های ارزیابی برازش مدل

برازش مدل

شاخص‌های برازش مدل در مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان میدهند چقدر یک مدل تجربی با یک مدل نظری انطباق دارد و دامنه‌های پذیرش متفاوتی دارند.

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی اکتشافی

آموزش تحلیل عاملی اکتشافی Explaratory Factor Analysis یک روش آماری است که برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی یک مجموعه گویه استفاده می‌شود.

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری

مدل معادلات ساختاری SEM روشی برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان است که همزمان متغیرهای مشاهده‌پذیر را نیز در نظر می‌گیرد.

آزمون KMO و بارتلت

آزمون KMO در SPSS

آزمون KMO و بارتلت روش‌هایی هستند که برای اطمینان از کافی بودن نمونه انتخاب شده در تحلیل عاملی اکتشافی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آزمون های تعقیبی ANOVA

آزمون‌های تعقیبی ANOVA

آموزش آزمون‌های تعقیبی ANOVA آنالیز واریانس که به آزمون‌های پس از تجربه نیز معروف هستند مانند آزمون توکی، آزمون شفه، تی دان و LSD – HSD

آنالیز واریانس ANOVA

آنالیز واریانس ANOVA

آموزش آنالیز واریانس ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS برای مقایسه میانگین چند گروه و بررسی تفاوت چندمیانگین پیرامون یک صفت با تحلیل واریانس

متغیر تعدیل کننده و میانجی

آزمون سوبل و متغیر میانجی

از آزمون سوبل جهت بررسی معناداری اثر متغیر میانجی در رابطه غیرمستقیم متغیر مستقل و وابسته در رگرسیون (نرم افزار SPSS) و مدل ساختاری لیزرل استفاده می‌شود.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com