دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه اخلاق کاری

پرسشنامه اخلاق کاری گریگوری

پرسشنامه اخلاق کار گریگوری دارای ابعاد مشخص، همراه با روایی و پایایی و منبع معتبر و استاندارد در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

تئوریهای مدیریت

مقاله تئوریهای مدیریت

مقاله تئوریهای مدیریت به همراه دانلود مقاله تئوریهای مدیریت، ادبیات پژوهش تئوریهای مدیریت و پایان نامه تئوریهای مدیریت در پایگاه پارس مدیر دردسترس می باشد.

پرسشنامه ترک خدمات کارکنان

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

دانلود پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ترک خدمات کارکنان

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

دانلود پرسشنامه ترک خدمات کارکنان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت کارکنان

دانلود پرسشنامه رضایت کارکنان همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص شده و منبع شناسی و تفسیر و با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مقیاس JDI

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیاس JDI همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان

دانلود پرسشنامه تصویر ذهنی سازمان همراه با روایی و پایایی معتبر و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد

پرسشنامه تعادل زندگی کاری

پرسشنامه تعادل زندگی کاری

دانلود پرسشنامه تعادل زندگی کاری همراه با روایی و پایایی و ابعاد مشخص با سوالات طیف لیکرت پنج درجه بصورت استاندارد که در پایگاه پارس مدیر ارائه شده است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com