دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

هوش هیجانی یا هوش عاطفی

هوش هیجانی یا هوش عاطفی

مقاله هوش عاطفی یا هوش هیجانی به همراه پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی : به هوش هیجانی گاهی هوش عاطفی یا هوش احساسی نیز گفته می شود.

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش.انواع پرسشنامه استاندارد مقیاس مدیریت دانش با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است.

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

ارزیابی عملکرد مدیریت دانش مبتنی بر فرایند گردش دانش (KMPI) توسط پایگاه علمی – پژوهشی پارس‌مدیر هم اکنون در دسترس می باشد.

مدیریت دانش

مدیریت دانش چیست

مفهوم مدیریت دانش : سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش‌ موازنه ایجاد کنند.

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-پیرو

مبادله رهبر-عضو نشان دهنده رابطه مدیر با هر یک از زیردستان خود بر اساس مبادلات و تعاملات دوسویه و متقابل است. تئوری نوین رهبر-پیرو را دنبال کنید.

رهبری خدمتگزار

رهبری خدمتگزار

نظریه رهبری خدمتگذار تئوری جدید رهبری سازمان. شالوده رهبری خدمتگذار بر مفهوم اصالت، رهبری در پایگاه پارس مدیر تشریح شده است.

رهبری اصیل

رهبری اصیل

نظریه رهبری اصیل نخستین بار در سال ۲۰۰۴ مطرح شد. شالوده رهبری اصیل بر مفهوم اصالت، پایه گذاری شده است که بیان کننده شرایطی است.

رهبری تحول آفرین

رهبری تحول آفرین

مفهوم اولیه رهبری تحو ل آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. رهبری تحولی یک الگوی نوین رهبری است.

انواع سبک های رهبری

انواع سبک های رهبری

انواع سبک های رهبری و بلوغ کارکنان و انتخاب بهترین سبک رهبری وظیه مدار یا رابطه مدار که مدیر می تواند سبکی میان این دو طیف داشته باشد.

رهبری سازمانی

رهبری سازمانی و هدایت

رهبری جزئی از مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نیز از وظایف مدیر است. رهبری سازمانی و هدایت یک وظیفه مهم مدیر است.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com