این فایل رایگان است

با عضویت در سایت قفل دانلود همه محصولات همزمان و برای همیشه برداشته می شود.

پس از پرداخت روی نهایی شدن ثبت نام کلیک کنید.

دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه مدیریت ریسک

پرسشنامه مدیریت ریسک

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر دارای ۱۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه همراه با تفسیر

پرسشنامه کنترل سازمانی

پرسشنامه کنترل سازمانی

دانلود فایل ورد پرسشنامه کنترل سازمانی دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر شامل ۴ بعد و ۲۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی

کنترل سازمانی Organizational Control فرایندی است که بوسیله آن افراد و واحدها به شیوه مورد انتظار سازمان جهت نیل به اهداف رفتار می‌کنند.

پرسشنامه مرشدیت سازمان

پرسشنامه مرشدیت سازمان

دانلود قایل ورد پرسشنامه مرشدیت سازمان همراه با روایی و پایایی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر دارای گویه‌هایی با طیف لیکرت پنج درجه

مرشدیت سازمانی

مرشدیت سازمانی

مرشدیت سازمانی Mentorship یک مهارت رفتاری مدیران در سازمان‌های کنونی است به‌گونه‌ای که بتوانند بهتر در کارکنان نفوذ داشته و مربیگری کنند.

سینرژی سازمانی

سینرژی سازمانی (هم‌افزایی)

سینرژی سازمانی Synergy تعامل و همکاری میان اعضای سازمان به گونه‌ای است که بازدهی نهایی بیش از جمع جبری بازده تک تک اعضای سازمان می‌شود.

شایستگی‌های مدیریتی

شایستگی های مدیریتی

شایستگی‌های مدیریتی Managerial competencies مجموعه مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگیزه‌های ضروری مدیران برای اداره یک شغل یا سازمان می‌باشد.

پرسشنامه شفافیت سازمانی

پرسشنامه شفافیت سازمانی OTQ

فایل ورد پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز به همراه مقیاس النشمی دارای ابعاد مشخص، روایی و پایایی، تعریف مفهومی و منبع‌شناسی استاندارد و معتبر

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی

شفافیت سازمانی Organizational transparency به معنای تسهیم و تشریک اطلاعات مثبت و منفی با کارکنان سازمان به صورت روشن و مستقیم می‌باشد.

تاب‌آوری سازمانی

تاب‌آوری سازمانی

تاب‌آوری سازمانی Organizational Resilience به توانایی سازمان در پیش‌بینی، آمادگی و پاسخگویی به تغییرات مستمر محیط اشاره دارد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com