دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه مدیریت تضاد

پرسشنامه مدیریت تضاد

دانلود پرسشنامه مدیریت تضاد همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

خلاقیت و نوآوری سازمانی

پرسشنامه خود ارزیابی خلاقیت

دانلود پرسشنامه خود ارزیابی خلاقیت همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

نوآوری سازمانی

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

دانلود پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

مدیریت تعارض سازمانی

پرسشنامه تعارض سازمانی رابینز

دانلود پرسشنامه تعارض سازمانی رابینزهمراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

انگیزش نیروی انسانی

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

انگیزش نیروی انسانی

پرسشنامه انگیزش شغلی مزلو

دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی (مزلو) همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه نوآوری سازمانی

پرسشنامه جو نوآوری

دانلود پرسشنامه جو نوآوری همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه رابطه سازمان با مردم

دانلود پرسشنامه رابطه سازمان – مردم همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه مدیریت بحران

پرسشنامه مدیریت بحران

دانلود پرسشنامه مدیریت بحران همراه با منبع شناسی معتبر و استاندارد و روایی و پایایی دارای ابعاد مشخص با گویه های طیف لیکرت ۵ درجه

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com