دسته: تئوری سازمان و مدیریت

پایگاه مقاله تئوری سازمان و مدیریت: تاریخچه تئوریهای مدیریت و آموزش زیربنایی مفاهیم مدیریتی از بدو پیدایش تاکنون

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن BSC برای پایان نامه مدیریت همراه با روایی و پایایی و به صورت استاندارد با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه پایان نامه مدیریت ارزیابی عملکرد و پرسشنامه مدیریت عملکرد سازمانی: پرسشنامه عملکرد مدیریتی، پرسشنامه عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد

عوامل حیاتی موفقیت

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان، مستلزم فراهم ساختن زیر ساخت‌های فکری، مهارتی وفنی ویژه ای است.

تسهیم دانش

ابعاد تسهیم دانش دیکسون

ابعاد تسهیم دانش مدل دیکسون: ابعاد تسهیم دانش دیکسون عبارتند از: تسهیم دانش آشکار، پنهان، استراتژیک و ترتیبی که یکی از حوزه های کلیدی مدیریت دانش است.

تسهیم دانش

بهبود فرهنگ تسهیم دانش

بهبود فرهنگ تسهیم دانش، محیطی است که در آن افراد تمایل دارند اطلاعات خود را صرف نظر از اندازه سازمان یا شرکت ،اشاعه داده و منتشر نمایند.

مبادله رهبر-پیرو

پرسشنامه رهبری چندعاملی

روایی و پایایی پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ) بر اساس مطالعات متعددی از سوی سازندگان آن و همچنین محققین دیگر به اثبات رسیده است.

مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت

مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت

مدیریت عملکرد مدل اچیو ACHEIVE هرسی و گلداسمیت عملکرد کارکنان و نیروی انسانی سازمان برای سنجش عملکرد شغلی و سازمانی و بهره وری

هوش معنوی

هوش معنوی

مقاله هوش معنوی و رابطه آن با هوش عاطفی یا هوش هیجانی: هوش معنوی برای کارکرد اثربخش و بهتر هوش عقلانی و هوش عاطفی ضرورت دارد.

مدیریت دانش

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در جهان دانش مدار امروز رمز کامیابی و پیشگامی است. اما منظور از دانش سازمانی چیست و چگونه می‌توان آن را توسعه بخشید؟

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com