پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش اسمیت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۵۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «ساختار»؛ «فرهنگ»؛ «اکتساب دانش»؛ «تکنولوژی»؛ «تعامل دانش»؛ «کاربرد دانش»؛ «حفاظت از دانش»؛ «اثربخشی»؛ «استراتژی»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش

پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش توسط  اسمیت  و همکاران در سال ۲۰۰۶ طراحی شد. این مقیاس دارای ۵۰ سوال در ۹ بعد می باشد. بر اساس طیف لیکرت (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) نمره‌گذاری شده است و آلفای کرونباخ به‌دست آمده بالای ۰/۷  می‌باشد.

تعریف مفهومی: اثربخشی سازمانی مدیریت دانش مفهومی است که نشان می‌دهد یک سازمان تا چه میزان به اهداف موردنظر در حوزه دانش‌آفرینی دست پیدا کرده است. بنابراین به منظور درک بهتر مفهوم مدیریت دانش ابتدا به بررسی مفاهیم داده، اطلاعات و دانش و تفاوت و ارتباط میان آنها بپردازیم. دانش، نه داده است و نه اطلاعات، هرچند به هردو مربوط بوده و تفاوت‌ آنها لزوما ماهوی نیست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند.داده، اطلاعات و دانش مفاهیمی نیستند که‌ بتوان آنها را به جای هم مورد استفاده قرار داد. درک این سه واژه و چگونگی رسیدن از یکی به دیگری، اهمیت زیادی در موفقیت کارهای علمی دارد.

روایی و پایایی: روایی و پایا بودن بودن این ابزار در پژوهش اسمیت (۲۰۰۶) مورد تایید قرار گرفته بود که روایی توسط گروهی از متخصین و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۷۶ گزارش شد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تحول دیجیتال از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله