دسته: مدیریت منابع انسانی

مجموعه مقاله مدیریت منابع انسانی براساس روش پژوهش علمی همراه با جدیدترین کتاب ها و مدل های مدیریت منابع انسانی سازمان

سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه انسانی

سرمایه فکری

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فکری

سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه روانشناختی

معنویت در محیط کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار

دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه معنویت

هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی عبدالله‌زاده

دانلود پرسشنامه هوش معنوی (عبدالله‌زاده) همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش معنوی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com