دسته: مدیریت منابع انسانی

مجموعه مقاله مدیریت منابع انسانی براساس روش پژوهش علمی همراه با جدیدترین کتاب ها و مدل های مدیریت منابع انسانی سازمان

پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

دانلود پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تاب‌آوری سازمانی

پرسشنامه تاب‌آوری مک مانوس

دانلود پرسشنامه تاب‌آوری مک مانوس همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

دانلود پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه مدیریت استعداد

پرسشنامه مدیریت استعداد

دانلود پرسشنامه مدیریت استعداد همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه کیفیت کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

دانلود پرسشنامه فرهنگ کار تیمی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه ترک خدمات کارکنان

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان

دانلود پرسشنامه ترک خدمات کارکنان همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی

دانلود پرسشنامه تعلق خاطر کاری شافلی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه اعتیاد به کار

پرسشنامه اعتیاد به کار

دانلود پرسشنامه اعتیاد به کار همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه دموکراسی سازمانی

پرسشنامه دموکراسی سازمانی

دانلود پرسشنامه دموکراسی سازمانی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی استاندارد و معتبر با ابعاد مشخص و سوالات طیف لیکرت پنج درجه

سرمایه فرهنگی

پرسشنامه سرمایه فرهنگی

دانلود پرسشنامه سرمایه فرهنگی همراه با روایی و پایایی و منبع شناسی معتبر به صورت طیف لیکرت ۵ درجه دارای تعریف مفهومی و عملیاتی سرمایه فرهنگی

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com