پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد

دانلود پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق ساخته

ابعاد: عوامل مدیریتی و سازمانی

تعداد سوالات: ۱۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

نکته: این پرسشنامه محقق‌ساخته است اما روایی و پایایی دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد

تعریف مفهومی: مدیریت کارکنان نسل زد عبارت است از فرایند کار کردن با نیروهای کار جوان، به‌طوری‌که این افراد و سازمان‌شان به توانمندی کاملی دست یابند. منظور از نسل زد، کارکنان بازه زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۷) است که جوانترین کارکنان در میان انواع نسل‌ها در سازمان هستند. اینک نسل زد وارد محیط کاری شده‌است و این مزایا و چالش‌های خود را در سازمان‌ها به‌همراه دارد. مدیریت کارکنان نسل زد گامی فراگیر و بلندمدت برای دوری از مشکلات و بهره‌برداری از مزایای این نسل از منابع انسانی است.

بسیاری از کارمندان خواهان انعطاف‌پذیری هستند، اما این خواسته می‌تواند شمشیر دولبه‌ای برای کسانی باشد که در ابتدای کارشان هستند. کارمندان جوان ممکن است با بسیاری از ارزش‌های محوری شرکت آشنا نباشند. نسل زد برای موفقیت در کار باید در کنار همسالان با تجربه، مربیان رسمی و غیررسمی کار کنند. آنها همچنین باید در معرض سایر بخش‌ها و سطوح سازمان خود قرار گیرند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش مدیریت منابع انسانی نسل زد از ابزار پرسشنامه مدیریت کارکنان نسل زد استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد. نمره نهایی ۱۵ تا ۴۵ نشان‌دهنده عدم توجه به نسل زد، نمره ۴۵ تا ۶۰ توجه متوسط و ۶۰ تا ۷۵ نشان‌دهنده توجه کافی به کارکنان نسل زد در سازمان است.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله