دسته: مدیریت کارآفرینی

مقاله بیس مدیریت کارآفرینی

مقاله بیس مدیریت کارآفرینی

مقاله بیس مدیریت کارآفرینی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کارآفرین هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

کارآفرینی ورزشی

پرسشنامه کارآفرینی ورزشی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی در ورزش دارای روایی و پایایی و منبع‌شناسی معتبر و استاندارد همراه با ابعاد مشخص و گویه های طیف لیکرت پنج درجه

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

پرسشنامه شخصیت کارآفرینان

دانلود پرسشنامه شخصیت کارآفرینان همراه با روایی وپایایی، منبع معتبر و استاندارد و با طیف لیکرت ۵ درجه دارای ۸ بعد مشخص و آلفای کرونباخ محاسبه شده

کارآفرینی سازمانی

کلیات کارآفرینی سازمانی

کلیات کارآفرینی و مفاهیم مربوط به آن، با نویسندگی اقدس‌‌السادات رضوی نعمت‌اللهی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

کارآفرینی سازمانی

مقاله مدیریت کارآفرینی

مقاله مدیریت کارآفرینی به همراه دانلود مقاله آن، ادبیات پژوهش مدیریت کارآفرینی و پایان نامه مدیریت کارآفرینی در پایگاه پارس مدیرقرار گرفته است.

مدیریت کارآفرینی

تاریخ و مفهوم کارآفرینی

تاریخ و مفهوم کارآفرینی به همراه مقاله کامل تاریخ و مفهوم کارآفرینی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com