پرسشنامه کارآفرینی زنان روستایی

دانلود پرسشنامه کارآفرینی زنان روستایی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: شخصیتی، اقتصادی، اجتماعی و سطح کارآفرینی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی زنان روستایی

تعریف مفهومی: کارآفرینی زنان روستایی به نقش فعال بانوان ساکن روستاها و منطاق غیرشهری در بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی و درآمدزایی اشاره دارد. در تئوری‌های توسعه پایدار روستایی نیز، بر افزایش مشارکت و ایجاد فرصت‌های کارآفرینی برابر به خصوص برای زنان روستایی، مورد تاکید بسیار زیادی قرار دارد. نقش زنان روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی، نقشی انکار ناپذیر است. کارآفرینی زنان و اشتغال بانوان روستایی به واسطه کاهش تفاوت و شکاف موجود بین خانوارهای شهری و روستایی موجب افزایش درآمد خانواده می‌شود. صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید محصولات زراعی و دامی، بهبود وضعیت سواد و بهداشت خانواده از دیگر مزایای این رویکرد است.

کارآفرینی زنان روستایی موجب حمایت از پایداری اقتصاد محلی در روستا می‌شود و کیفیت زندگی روستاییان را بهبود می‌بخشد. امروزه در راستای آگاه سازی جامعه و دفاع از حقوق زنان فعالیت‌های متنوعی در این زمینه صورت می‌پذیرد. کارآفرینان با تجزیه و تحلیل ظرفیت ها، استعداد‌ها و فرصت‌های هر منطقه می‌توانند اقدام به ارائه چالش‌ها و راهکارهای زیاد و متعددی برای کارآفرینی زنان روستایی نمایند. تعاونی روستایی در این زمینه می‌تواند به بانوان کمک کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کارآفرینی زنان روستایی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۴۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله