پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان

دانلود پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان دارای ۳ عامل اصلی، ۱۲ عامل فرعی و ۷۳ گویه
  • مقیاس عوامل بازدارنده و مانع از کارآفرینی زنان شامل ۷ عامل اصلی و ۴۱ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ؟؟ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: موانع خانوادگی، علمی، پرورشی، شخصیتی، مالی، فرهنگی، اجتماعی و موانع قانونی

پیوست: این پرسشنامه برای تحلیل مضمون دانشجویان دکتری بسیار مناسب است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان

تعریف مفهومی: موانع کارآفرینی زنان مجموعه عوامل بازدارنده‌ای هستند که به‌طور مشخص به خاطر جنسیت یک طبقه از جامعه مانع از فعالیت‌های کارآفرینانه می‌شوند. از مهمترین موانع فردی می‌توان به موانع خانوادگی و موانع اطلاعاتی و عملی اشاره نمود. موانعی که از سوی اعضای خانواده‌ها برای یک زن کارآفرین ایجاد شد.

یکی از محدودیت‌های کلیدی کارآفرینان زن در سراسر جهان «نگهداری و مراقبت از فرزندانشان» است. به دلیل مشغله کاری، وقت و سفرهای داخلی و خارجی همواره دغدغه اصلی و جدی بوده است برای غلبه بر این موانع، لازم است که جوامع و سازمان‌ها به سوی ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان قدم بردارند که زنان بتوانند با اعتماد به نفس و دسترسی به منابع، در زمینه کارآفرینی اجتماعی موفق عمل کنند. افزایش آگاهی، آموزش‌ برخی مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های مشترک می‌تواند به غنی‌تر شدن دیدگاه جامعه نسبت به نقش زنان در کارآفرینی اجتماعی کمک کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش موانع کارآفرینی زنان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی، ۱۲ سازه فرعی و ۷۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله