پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی

دانلود پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۴ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «مفهومی»،‌«مدیریت کسب‌وکار»؛ «عوامل شخصی»؛ «روابط انسانی» و «فرصت»

پیوست: پرسشنامه تاب‌آوری و انگیزه کارآفرینانه شامل ۱۱ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی

تعریف مفهومی: شایستگی‌های کارآفرینانه اشاره به مهارت‌های کلیدی مورد نیاز کارآفرینان برای راه‌اندازی، شناساندن، نگهداشت و گسترش کسب‌وکار دارد. مفهوم شایستگی‌های کارآفرینانه در ادبیات حوزه کارآفرینی به کار رفته‌‌است.  شواهد موجود نشان می‌دهد مهارت‌های یک کارآفرین به عنوان یکی از ابعاد شایستگی منجر به عملکرد بهتر، رشد و گسترش کسب‌وکارها می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده‌است که شایستگی‌های کارآفرینانه شامل نوع نگرش، دانش، مهارتها و توانایی‌های فرد بر تابآوری کارآفرینان نقش حائز اهمیتی ایفا می‌نماید.

شایستگی‌های کارآفرینانه صاحبان کسب‌وکاریکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده گسترش و رقابت‌پذیری واحدهای اقتصادی است. به طور کلی، شایستگی به عنوان دانش، مهارت‌ها، نگرش‌ها و توانایی‌های مورد نیاز برای انجام یک کار خاص تعریف می‌شود. شایستگی‌های کارکردی، شرط اساسی برای یک فرد به منظور شروع، فعالیت و حفظ یک کسب و کار در یک بازار معین است. همه کارآفرینان انتخاب و تصمیم می‌گیرند و صاحب آن‌ها می‌شوند، چه کار کرده باشند یا نه. با این حال، کارکنان فشار بیشتری برای پاسخگویی به مدیریت دارند. بنابراین، شایستگی را اکوسیستم کارآفرینی جدی بگیرید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش شایستگی‌های کارآفرینی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شایستگی‌های کارآفرینی شامل ۵ سازه اصلی و ۱۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله