پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

دانلود پرسشنامه تجاری‌سازی دانش دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «تجاری‌سازی»، «عوامل محتوایی»،‌ «عوامل ساختاری» و «عوامل زمینه‌ای»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه تجاری‌سازی دانش

تعریف مفهومی: در ساده‌ترین تعریف، تجاری‌سازی به انتقال تکنولوژی بسیار نزدیک است. فرآیند تجاری‌سازی همان فرآیند انتقال دانش و تکنولوژی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش‌‌هایی به صنایع موجود یا کسب‌وکار‌های جدید است. تجاری‌سازی فرآیندی است که از تمام پتانسیل‌های ممکن استفاده می‌کند تا کسانی که در نوآوری تکنولوژیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند، بتوانند فواید ایجاد شده به‌وسیله نوآوری را به دست آورند.

در واقع تجاری‌سازی دانش فرآیندی است که دانش تولید شده در دانشگاه و سازمان‌های پژوهش‌‌هایی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرآیند‌های صنعتی تبدیل میکند. تجاری‌سازی عبارت است از تبدیل یافته‌‌های جدید و ایده‌های پژوهشی به محصولات و خدمات و فناوری‌های قابل ارائه به بازار. به‌عبارت دیگر تجاری‌سازی پژوهش‌‌های مجموعه چالش‌هایی را که به‌منظور فروش کار‌های پژوهش‌‌هایی با هدف کسب سود و ارتباط هر چه بیشتر آموزش و پژوهش با اهداف اقتصادی و اجتماعی صورت می‌پذیرد را گویند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش تجاری‌سازی دانش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۳۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است. ابعاد این مقیاس شامل عوامل محتوایی، ساختاری و زمینه‌ای است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله