پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان روستایی

دانلود پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان روستایی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «اجتماعی و فرهنگی»؛ «اقتصادی»؛ «روانشناختی»؛ «فنی»؛ «سیاست‌گذاری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه موانع کارآفرینی زنان روستایی

تعریف مفهومی: موانع کارآفرینی زنان روستایی اشاره به عوامل بازدارنده‌ای دارد که مانع بهره‌گیری از فرصت‌های کارآفرینی بوسیله بانوان ساکن روستا می‌شود. ساختارهای مردانه برتر و توزیع جنسیتی شایستگی‌ها و مهارت‌های شغلی، اصرار به پدرسالاری در خانواده‌های روستایی، نبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی نیز در این امر دخیل هستند.

از سوی دیگر سطح پایین مهارت‌ها، فناوری ضعیف و منابع محدود مالی نیز مانع بزرگی بر سر راه کارآفرینی زنان روستایی است. موانع علمی، فرهنگی، ایدولوژی، تبعیض‌های اجتماعی، کمبود تسهیلات در نگهداری فرزندان نیز در پژوهش ولبا و جانسن مورد تاکید قرار گرفتند. از دیگر موانع کارآفرینی زنان روستایی می‌توان به نابرابری بر پایه جنسیت در دستیابی به منابع رشدی و سطح آموزش رسمی ضعیف اشاره کرد. منظور از منابع رشدی، نظام‌های مالی، اعتباری، آموزش و اطلاعات هستند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش موانع کارآفرینی زنان روستایی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۳۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله