پرسشنامه کارآفرینی زنان

دانلود پرسشنامه کارآفرینی زنان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

تعداد سوالات: ۶۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «ویژگی‌های شخصیتی زنان»؛ «عوامل محیطی»؛ «عوامل کسب‌وکار»؛ «بسترهای کارآفرینی»؛ «استراتژی بازاریابی»؛ «فرصت‌های فناورانه»؛ «دانش زنان کارآفرین»؛ «هوشیاری زنان کارآفرین»؛ «تشخیص فرصت‌های کارآفرینی»

این پرسشنامه محقق‌ساخته است و برای تحلیل مضمون دانشجویان دکتری مناسب است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارآفرینی زنان

تعریف مفهومی: کارآفرینی زنان اشاره به فعالیت‌های بانوان برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای شخصی با استفاده از توانمندی‌، تفکر کارآفرینانه و سرمایه فردی دارد. همواره از مشکلات و موانع صحبت کردن ساده و بی‌نتیجه است. باید با نگاهی روبه‌جلو در جستجوی شناخت فرصت‌ها و نقاط بانوان در حوزه کارآفرینی بود. برخلاف باور عموم ایده‌های زیادی برای کارآفرینی زنان وجود دارد. زنان این قدرت را دارند که هر ایده‌ای که دارند را محقق کنند و کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند.

بانوان زیادی وجود دارند که می‌توانند کارهایی را که به اشتباه در باور عموم مردانه هستند بهتر از مردان انجام دهند. زنان کارآفرین، زنانی هستند که به تنهایی با با مشارکت و یا از طریق ارث، کسب‌وکاری را ایجاد می‌کنند. همچنین با قبول خطرات مالی و مسئولیت‌های اجتماعی، اخلاقی، روانی و مالی در اداره روزانه شرکت می‌کنند. آنها با خلاقیت و نوآوری محصولات جدیدی را ایجاد یا گسترش می‌دهند تا در بازار بر رقبا غلبه نمایند. به‌طور کلی چالش‌های پیش روی زنان کارآفرین را می‌توان به ۴ دسته فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فردی تقسیم کرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش کارآفرینی زنان از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله