دسته: مدیریت دولتی

رشته مدیریت دولتی

معرفی رشته مدیریت دولتی

معرفی رشته مدیریت دولتی، ادبیات پژوهش مدیریت دولتی و پایان نامه مدیریت دولتی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر در دسترس می باشد.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی بدنه دولت

کوچک سازی بدنه دولت – مقاله تعاونی نوشته حامد محمدی، هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

کوچک سازی دولت

کوچک سازی سازمان

کوچک سازی سازمان و اثرات آن در سازمان به نویسندگی فریدون دادرسی – امیرفرهنگ فرهنگ مهر هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

قانون محاسبات عمومی

سیر تطور قانون محاسبات عمومی

سیر تطور قانون محاسبات عمومی و مروری بر نخستین قانون محاسبات عمومی کشورهم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

خط مشی خصوصی سازی

خط مشی خصوصی سازی

خط مشی خصوصی سازی و تحلیل و ارزیابی خط مشی خصوصی سازی در ایران، پژوهشگر فریدون دادرسی هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

تعاونی روستایی

سیر تطور تعاونی روستایی

سیر تطور تعاونی روستایی در ایران و مقاله کامل آن توسط پژوهشگر مهناز یگانه دلدار، هم اکنون در پایگاه قابل اعتماد پارس مدیر قابل دسترسی و دانلود می باشد.

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com