پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری

دانلود پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری سازمان ۲ عامل و ۱۲ گویه
  • پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری عمومی ۶ عامل و ۲۴ گویه
  • پرسشنامه ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی
  • فرم کوتاه مقیاس ارزیابی خط‌مشی‌های سازمان

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

منبع: دانایی‌فرد و دانشفرد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع مقیاس: پرسشنامه محقق‌ساخته

روایی و پایایی مقیاس: باید اعتبارسنجی شود

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری شامل ۷ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه خط‌مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری)

تعریف مفهومی خط‌مشی: خط‌مشی یا سیاست (Policy) مجموعه اصول مدونی است که برای هدایت تصمیم و دستیابی به اهداف منطقی طراحی شده است. خط‌مشی سازمان راهنمای عملیاتی دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان است. هارولد لاسول خط‌مشی را یک برنامه طراحی شده از اهداف، ارزش‌ها و اقدامات می‌داند. آستن رنی خط‌مشی را به منزله خطوط تعیین شده اقدامات یا بیان خواسته‌ها می‌داند. بطورکلی، هر آنچه را که سازمان‌ها تصمیم می‌گیرند که به انجام رسانند یا از اجرای آن ممانعت به عمل آورند، می‌توان خط‌مشی تلقی نمود.

خط‌مشی عمومی (Public policy) مجموعه‌ای از تصمیمات به‌هم ‌وابسته است که به‌وسیله گروه‌ها یا بازیگران سیاسی با هدف دستیابی به اهداف خاص اتخاذ می‌شود. مبحث خط‌مشی از جمله مباحث مهم علم مدیریت است که طی سه دهه گذشته به صورت جدی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش خط‌مشی‌گذاری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۱۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

ابعاد خط‌مشی‌گذاری عمومی

دانشفرد معتقد است خط‌مشی یا سیاست‌گذاری عمومی سازمان شامل ۶ مرحله است:

  • شناخت ودرک مساله
  • طرح مساله
  • تهیه و تدوین خط‌مشی عمومی
  • قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن
  • ابلاغ و اجرای خط‌مشی
  • ارزیابی خط‌مشی
ابعاد خط‌مشی‌گذاری عمومی

ابعاد خط‌مشی‌گذاری عمومی

در تدوین مقیاس سنجش سیاست‌گذاری عمومی از ابعاد شش‌گانه دانش‌فرد الهام گرفته شد. براساس کتاب دانش‌فرد در هریک از گام‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی باید شاخص‌های روشنی مورد تاکید قرار گیرند. هر یک از این شاخص‌ها به عنوان یک گویه یا سنجه در پرسشنامه استفاده شد. به این ترتیب مقیاسی شامل ۶ سازه و ۲۴ گویه طراحی گردید.

در یک پژوهش دیگر حسن دانایی‌فرد مقیاسی برای سیاست‌گذاری سازمانی تدوین کرد. این پرسشنامه شامل دو بخش است. سوالات ۱ تا ۵ مربوط به عامل «مدیریت استراتژیک» و سوالات ۶ تا ۱۲ مربوط به عامل «خط‌مشی‌گذاری» است. روایی پرسشنامه با نسبت روایی محتوایی ارزیابی شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۸۱۱ برآورد شد بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله