پرسشنامه حسابداری مدیریت استراتژیک

دانلود پرسشنامه حسابداری مدیریت استراتژیک دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «هزینه یابی استراتژیک»؛ «برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت عملکرد استراتژیک»؛ «تکنیک های مرتبط با تصمیم گیری استراتژیک»؛ «تکنیک های مرتبط با حسابداری رقیب»؛ «تکنیک های مرتبط با حسابداری مشتری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حسابداری مدیریت استراتژیک

تعریف مفهومی: حسابداری مدیریت استراتژیک عبارت است از تهیه و پردازش اطلاعات مالی مربوط به بازارهای محصولات شرکت و هزینه‌‌های رقیبان آن که بیش از یک دوره در این بازار حضور دارند. این مفهوم فصل مشترک دو زمینه حسابداری مدیریت و مدیریت استراتژیک است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حسابداری مدیریت استراتژیک از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۰ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

امروزه استفاده از حسابداری مدیریت استراتژیک اهمیت زیادی دارد. عدم وجود بن بست‌های تجاری و وارد شدن کشورها به بازار جهانی موجب شده است تا دنیای تجارت پویا باشد. با توجه به اینکه رقابت در این نوع تجارت حرف اول را می‌زند. لذا بقای سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری در حسابداری مدیریت آنها است و هدف اصلی از حسابداری نوع مدیریت استراتژیک کمک به سازمان‌ها جهت رسیدن به هدف استراتژی که خود برای سازمان طراحی کرده است می‌باشد.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله