پرسشنامه حسابداری خلاق

دانلود پرسشنامه حسابداری خلاق دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «مسائل اخلاقی»؛ «کیفیت افشاء»؛ «کنترل داخلی»؛ «ساختار مالکیت»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: حسابداری خلاق (Creative-accounting) عملی برای تاثیرگذاری بر نسبت‌های مالی با استفاده از دانش حسابداری بدون نقض صریح قوانین حسابداری است. این پدیده به مدت چندین دهه توجه پژوهشگران را به ویژه در بخش مالی به دلیل تأثیرات آن بر کیفیت گزارشگری مالی به خود جلب کرد.

اگرچه رویه‌های متعددی توسط پژوهشگران و متخصصان برای تعیین هرگونه دستکاری در گزارش‌گری مالی ایجاد شد، روش حسابداری خلاقانه همچنان رواج دارد که منجر به گزارشگری مالی با کیفیت پایین می‌شود. مطالعه حاضر نقش شفافیت و افشا را با توجه به افزایش تأثیر عوامل تعیین کننده حسابداری خلاقانه و کیفیت گزارشگری مالی در زمینه سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش شناخت اصول و مبانی حسابداری خلاق است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حسابداری خلاق از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۹ سازه اصلی و ۴۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

روایی و پایایی: نویسندگان اصلی برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ برآورد شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه بالای هفت دهم برآورد شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰.۷ گزارش شد. همچنین در نمونه مطالعه داحلی نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه مطلوب گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله