پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار

دانلود پرسشنامه کارایی ادراک‌شده بازار جهت سرمایه‌گذاری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۴۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «کارایی ادارک‌شده بازار»؛ «سوگیری فرااعتمادی»؛ «سوگیری نماگری»؛ «سوگیری اتکا و تعدیل»؛ «سوگیری آشناگری»؛ «تصمیمات سرمایه‌گذاری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه کارایی ادراک‌شده

تعریف مفهومی: کارایی ادراک‌شده ارزیابی کلی مشتری یا سرمایه‌گذار از منفعت محصول، بر اساس آنچه دریافت کرده و آنچه پرداخت کرده است می‌باشد. امری میلر بیان می‌کند که ارزش ادراک‌شده، فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین سرمایه‌گذاران متفاوت است. علاوه بر این یک سرمایه‌گذار ممکن است که همان سرمایه‌گذاری را در شرایط دیگری به گونه‌ای دیگر ادراک کند.

کارایی سازمانی (Efficiency) توانایی انجام فعالیت‌ها و اهداف سازمانی با کمترین میزان زمان، هزینه و منابع تعریف می‌شود. چنانچه کارایی با اثربخشی سازمانی همراه شود بهره‌وری سازمانی محقق می‌شود. این مفهوم یکی از اولین مفاهیم تئوری‌های مدیریت می‌باشد و کانون توجه مدیریت علمی می‌باشد. کارسنجی و زمان سنجی نیز با هدف افزایش کارایی سازمانی مطرح شدند. شاید بتوان گفت دستیابی به کارایی بیشتر بستر اصلی شکل‌گیری اصول مدیریت می‌باشد. از جمله مفاهیم جدید در این زمینه نیز می‌توان به تحلیل پوششی داده‌ها اشاره کرد.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه مورد استفاده شامل ۵۶ سوال در دو بخش می‌باشد، بخش اول شامل ۱۰ سوال مربوط به جمعیت شناختی و بخش دوم ۴۶ سوال مربوط به متغیرهای تحقیق است که خود به شش بخش تقسیم شده که جزییات سایر بخش‌ها به شرح ذیل می‌باشد.

کارایی ادراک‌شده بازار شامل شش گویه (۱۵-۱۰) است.

سوگیری فرا اعتمادی شامل ۱۶ گویه در قالب ۳ مولفه که عبارتند از بیش واضح بینی، تخمین بیش از اندازه و خودممتاز بینی که شش گویه در رابطه با بیش واضح بینی و ۵ گویه در مورد دو مولفه دیگر وجود دارد(۳۱-۱۶) سوگیری نماگری شامل چهار گویه (۳۵-۳۲)، شش گویه برای اندازه گیری اتکا و تعدیل (۴۱-۳۶)، شش گویه برای در دسترس بودن (۴۷-۴۲) است.

مقیاس تصمیمات سرمایه‌گذاری شامل ۹ گویه شامل سوالات (۵۶-۴۸) می‎باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله