پرسشنامه سوگیری رفتاری مالی

دانلود پرسشنامه سوگیری رفتاری مالی جهت سرمایه‌گذاری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «سوگیری فرااعتمادی»؛ «سوگیری نماگری»؛ «سوگیری اتکا و تعدیل»؛ «سوگیری آشناگری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه سوگیری رفتاری مالی

تعریف مفهومی: سوگیری یا اریبی، تمایل به جانبداری از یک نظریه یا قضیه بدون بررسیِ درستی یا نادرستی آن است. با خودداری و امتناع از در نظر گرفتن دیدگاه‌های جایگزین منطقی همراه است. سوگیری غالباً به‌طور ناآگاهانه در داوری شخص اثر می‌گذارد. غالباً به سوءتفاهم و تعارض می‌انجامد. افراد می‌توانند در دفاع یا در برابر یک فرد، قومیّت، ملّت، مذهب، طبقهٔ اجتماعی، حزب سیاسی و اُلگوهای نظری و ایدئولوژیک در حوزه‌های علمی دچار سوگیری شوند.

سوگیری به‌معنی یک جانبه‌گرایی و فاقد دیدگاه بی‌طرفانه یا نداشتن یک ذهن باز است. سوگیری می‌تواند به شکل‌های مختلف نمود یابد و با پیشداوری و شهود مربوط است. در مدیریت مالی، سوگیری یک خطای سیستماتیک است. نتایج سوگیری آماری از یک نمونهٔ ناعادلانهٔ جمعیتی، یا از فرایند برآوردی است که نتایج دقیقی را به‌طور متوسط و سرشکن به‌دست نمی‌دهد. سوگیری‌های رفتاری نقش پررنگی در سرمایه‌گذاری دارد.

تعریف عملیاتی: پرسشنامه مورد استفاده شامل ۵۶ سوال در دو بخش می‌باشد، بخش اول شامل ۱۰ سوال مربوط به جمعیت شناختی و بخش دوم ۴۶ سوال مربوط به متغیرهای تحقیق است که خود به شش بخش تقسیم شده که جزییات سایر بخش‌ها به شرح ذیل می‌باشد.

کارایی ادراک‌شده بازار شامل شش گویه (۱۵-۱۰) است.

سوگیری فرا اعتمادی شامل ۱۶ گویه در قالب ۳ مولفه که عبارتند از بیش واضح بینی، تخمین بیش از اندازه و خودممتاز بینی که شش گویه در رابطه با بیش واضح بینی و ۵ گویه در مورد دو مولفه دیگر وجود دارد(۳۱-۱۶) سوگیری نماگری شامل چهار گویه (۳۵-۳۲)، شش گویه برای اندازه گیری اتکا و تعدیل (۴۱-۳۶)، شش گویه برای در دسترس بودن (۴۷-۴۲) است.

مقیاس تصمیمات سرمایه‌گذاری شامل ۹ گویه شامل سوالات (۵۶-۴۸) می‎باشد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله