پرسشنامه مشارکت شهروندی

دانلود پرسشنامه آموزش شهروندی دارای روایی، پایایی، تعریف مفهومی و عملیاتی

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

نوع: پرسشنامه محقق ساخته

تعداد سوالات: ۵۵ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مهارت‌های زندگی (خود آگاهی، ارتباط، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق، مقابله باهیجانات)، مشارکت اجتماعی (محفاظت از محیط زیست، حمل ونقل عمومی و ترافیک)

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه آموزش شهروندی

تعریف مفهومی: آموزش شهروندی در واقع ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه است که فرد را برای کسب فرهنگ شهروندی جامعه محل زندگی خود در ابعاد محلی، ملی و جهانی آماده می‌کند. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است. همچنین از مهارت‌های لازم برای مشارکت در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دینی برخوردار است.

آموزش شهروندی به عنوان ارائه اطلاعات و تجارب یادگیری جهت تجهیز و توانمندسازی شهروندان برای مشارکت در فرایندهای دموکراتیک تعریف می‌شود. این مهم شامل تجلیات کلامی، نموداری یا تصویری، اصول، مفروضات و چارچوب‌هایی است که برای تربیت شهروندان الزامی است. تربیت شهروندان به آن بخش از فعالیت‌های تربیتی گفته می‌شود که در شکل‌های رسمی و غیررسمی افراد یک جامعه برای عضویت در جامعه سیاسی آماده می‌کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش آموزش شهروندی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی، ۷ سازه فرعی و ۵۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده صورت می‌گیرد. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

سازه‌های اصلی آموزش شهروندی شامل «مهارت‌های زندگی» و «مشارکت اجتماعی» است. مهارت‌های زندگی خود براساس خود آگاهی، ارتباط، تصمیم‌گیری، تفکر خلاق و مقابله باهیجانات قابل سنجش است. مشارکت اجتماعی نیز مشتمل بر محفاظت از محیط زیست، حمل ونقل عمومی و ترافیک است. در پرسشنامه آموزش شهروندی اطلاعات مربوط به روایی، پایایی و شیوه تفسیر ارائه شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله