پرسشنامه خدمات عمومی نوین

دانلود پرسشنامه خدمات عمومی نوین دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: محقق ساخته فارسی

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: دسترسی به اطلاعات، توافق عمومی، شفافیت، رسیدگی، عدالت، برابری اجتماعی

پرسشنامه خدمات عمومی نوین

تعریف مفهومی: در خدمات عمومی نوین، خدمت‌گذاران عمومی به جای نقش خبرگان و کارآفرینان، نقش شریک و تسهیلگر را بازی می‌کنند. در این نقش آنها به شهروندان کمک می‌کنند تا نیازهایشان را دقیق شناسایی کنند. همچنین روابطی مبتنی بر اعتماد با یکدیگر ایجاد نمایند. تاکید این رویکرد بر ایجاد نهادهای عمومی پاسخگو و امانت‌دار است. در این راستا ویژگی اصلی خدمات عمومی نوین تاکید بر مردم‌سالاری و شهروندمحوری است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش خدمات عمومی نوین از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۷ سازه اصلی و ۳۲ گویه است. ابعاد این پرسشنامه عبارتند از: دسترسی به اطلاعات، توافق عمومی شفافیت، رسیدگی و جبران عدالت و انصاف، برابری اجتماعی مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، حاکمیت قانون. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: پژوهشگران برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۷۳۶/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

1 1 رای
امتیازدهی به مقاله