پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای

دانلود پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: طراحی شبکه»؛ «شکل‌گیری شبکه»؛ «مدیریت شبکه» و «مشارکت در شبکه»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای

تعریف مفهومی: حکمرانی شبکه‌ای (Network governance)  نوعی از روابط بین سازمانی است که بر هماهنگی بین بنگاهی مبتنی بر سیستم اجتماعی ارگانیک یا غیررسمی تاکید دارد. این شیوه از روابط بر خلاف ساختارهای بوروکراتیک درون شرکت‌ها و روابط رسمی بین آنها است.

از نظر رابطه بین بازیگران، شبکه‌های حکمرانی را می‌توان به عنوان یک سیستم چندمرکزی در مقابل سیستم تک مرکزی توصیف کرد . شبکه‌های حکمرانی شامل تعداد زیادی از بازیگران وابسته به هم هستند که با یکدیگر به منظور ایجاد یک نتیجه تعامل دارند. از نظر تصمیم‌گیری، شبکه‌های حکمرانی بر مبنای عقلانیت مذاکره استوارند، در مقابل عقلانیت اساسی حاکم بر حکومت دولتی و عقلانیت رویه‌ای حاکم بر رقابت بازار.

حکمرانی شبکه‌ای ابتدا به درک ریسک‌های کوتاه مدت و بلندمدت تجاری جهانی بستگی دارد. این بر اساس تعریف اهداف کلیدی فناوری اطلاعات و تأثیر آنها بر شبکه است. این شامل مذاکره در مورد معیارهای رضایت برای خطوط کسب و کار و یکپارچه سازی فرآیند است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حکمرانی شبکه‌ای از ابزار پرسشنامه حکمرانی شبکه‌ای استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۲۵ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله