پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۳۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: مشارکت، پاسخگویی، کارایی، شفافیت، عدالت، حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری، اجماع پذیری

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حکمرانی خوب شهری

تعریف مفهومی: حکمرانی خوب شهری به تصمیم‌گیری مدیران برای اداره بهتر شهر و پاسخگویی به نیازها و خواسته‌های شهروندان با استفاده بهینه از منابع عمومی اشاره دارد. «حکمروایی خوب شهری» را می‎‌‌توان شیوه و فرایند اداره امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم، باکیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد.

به عبارت دیگر، حکمروایی شهری، زمانی خوب خوانده می‎‌شود که دارای ویژگی‎هایی معینی باشد. این حکمروایی باید اثربخش، مشارکتی، شفاف، پاسخگو و عادلانه باشد و مقررات قانونی را اعمال کند. در واقع «حکمرانی خوب شهری» فرایندی است که به وسیله دولت، هدایت می‌‎شود ولی با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی به پیش می‎‌رود. مشارکت و تعامل سازنده هر سه بخش برای تحقق توسعه انسانی ضرورت دارد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حکمرانی خوب شهری از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۸ سازه اصلی و ۲۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

4 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله