پرسشنامه حکمرانی هوشمند

دانلود پرسشنامه حکمرانی هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۷۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «آمار و اطلاعات هوشمند»، ‌«مدیریت هوشمند هزینه‌ها»، «عملکرد هوشمند»، «کارایی و اثربخشی»، «پاسخگویی هوشمند» و «برنامه‌ریزی هوشمند»

پیوست: پیشران‌ها و پیامدهای حکمرانی هوشمند شامل ۲۸ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه حکمرانی هوشمند

تعریف مفهومی: براساس تعریف موسسه IGI Global حکمرانی هوشمند شیوه‌ای برای اداره کشور مبتنی بر فناوری و نوآوری است. حکمرانی هوشمند بکارگیری فناوری و نوآوری برای تسهیل و پشتیبانی از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پیشرفته توسط دولت‌مردان است. این مفهوم در کنار مفاهیمی مانند حکمرانی خوب، دولت هوشمند و شهر هوشمند قرار دارد و ماحصل تحول دیجیتال در سطج کلان مدیریت دولتی است. حکمرانی هوشمند بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت و حکومت‌ها است.

این زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر همه شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری فراهم می‌کند. همچنین بیانگر این واقعیت است که حکمرانی متعلق به مردم است و بوسیله مردم شکل می‌گیرد. بنابراین دولت‌ها در سراسر گیتی در حال سرمایه‌گذاری فزاینده‌ای در ارائه اطلاعات و خدمات شهروندان براساس حکمرانی هوشمند هستند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش حکمرانی هوشمند از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۶ سازه اصلی و ۷۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است. بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد. یک پرسشنامه حکمرانی هوشمند براساس پیشران‌ها و پیامدها نیز پیوست گردید.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله