پرسشنامه دولت هوشمند

دانلود پرسشنامه دولت هوشمند دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: نقشه راه هوشمندسازی، حکمرانی هوشمند، سازماندهی هوشمند، تخصیص منابع و امنیت هوشمند

پیوست: پرسشنامه حکمرانی هوشمند شمس‌السادات زاهدی شامل ۷۸ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه دولت هوشمند

تعریف مفهومی: دولت هوشمند، فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی و عملیاتی را برای برنامه‌ریزی مدیریت و عملیات میان زمینه‌های گوناگون، حوزه‌های فرآیندی و قلمرو قدرت برای ایجاد ارزش عمومی پایدار یکپارچه می‌کند.  دولت هوشمند به عنوان اصل جدیدی در نظام‌های حکومتی یاد شده است که در آنها رفاه پایدار و برابر مدنظر قرار دارد. همچنین از حل‌وفصل مباحث مرتبط با شهروندان، کسب‌وکارها و دولت اطمینان حاصل می‌گردد. بدین ترتیب عمل به اصول یک حکمرانی خوب مورد توجه می‌باشد.

دولت الکترونیک در سیر تکامل و فرگشت خود تحولات زیادی را سپری کرده است. این تحولات در سه دسته اصلی یا سه نسل تقسیم می‌شوند. دولت هوشمند نسل سوم و تازه‌ترین نسل از دولت الکترونیک است. به دیگر سخن در ارتباط با دولت الکترونیکی، سه نسل مختلف ارایه شده است. نسل اول آن شامل اطلاعاتی‌سازی، نسل دوم شامل انتقال الکترونیکی و نسل سوم دولت الکترونیکی همان هوشمندسازی دولتی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش دولت هوشمند از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله