پرسشنامه هوش مدیریتی

دانلود پرسشنامه هوش مدیریتی دارای روایی و پایایی و منبع استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: استاندارد

تعداد سوالات: ۴۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: توانایی، ارزش و نگرش، ویژگی شخصیتی، دانش، مهارت با طیف لیکرت

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش مدیریتی

تعریف مفهومی

هوش مدیریتی مجموعه قابلیت‌ها و توانمندی‌های ذهنی مدیران یک سازمان است که برای اداره خود، افراد و گروه‌های کاری استفاده می‌شود. هوش مدیریتی را به عنوان عاملی تأثیرگذار در موفقیت مدیران سازمان نام می‌برند. مزیت رقابتی سازمان‌ها در مقدار دانایی، هوش، شایستگی و دانش خردمندانه نیروی انسانی آنها پنهان است. در اقتصاد دانش‌بنیان فعلی، مهمترین دارایی‌های سازمان، دارایی‌های فکری مخصوصاً سرمایه‌های انسانی آن به حساب می‌آیند و موفقیت نهفته سازمان‌ها در توان تفکر آنها ریشه دارد.

برای تبیین تعریفی جامع از هوش، تلاش‌هایی صورت پذیرفته که همواره با مناقشه و مشکل همراه بوده است. این امر به این دلیل است که هوش، مفهومی است انتزاعی و درحقیقت پایه محسوس فیزیکی و عینی ندارد.  هوش برچسبی کلی برای مجموعه‌ای از فرایندهاست که از پاسخ‌های آشکار و رفتار افراد برداشت می‌شود. هوش، یک توانایی ذهنی است که قابلیت­‌های مختلفی همچون برنامهریزی، حل مسئله، استدلال، استفاده از زبان و یادگیری و تفکر انتزاعی را دربر می‌گیرد.

تعریف عملیاتی

در این مطالعه برای سنجش هوش مدیریتی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی (توانایی، ارزش و نگرش، ویژگی شخصیتی، دانش، مهارت) و ۴۵ گویه است. برای نمره‌دهی از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است.

روایی و پایایی

برای اعتبارسنجی مقوله‌های شناسایی شده از پنل خبرگان استفاده شد. مولفه‌های استخراج شده به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از اجماع نظر خبرگان، مولفه‌های نهایی شناسایی شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است که به تفکیک هر بعد ارائه شده است. همه موارد آلفای کرونباخ بالای ۷/۰ بدست آمده است بنابراین پایایی پرسشنامه مطلوب است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله