پرسشنامه هوش مصنوعی در مدیریت

دانلود پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۲ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «مدیریت هوش مصنوعی»؛ «تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی»؛ «زیرساخت‌های هوش مصنوعی»؛ «مهارت‌های هوش مصنوعی» و «تمایل به هوش مصنوعی»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه هوش مصنوعی مدیریت

تعریف مفهومی: هوش مصنوعی برگردان Artificial intelligence است که به صورت اختصاری AI نامیده می‌شود. این هوشمندی، هوشی است که توسط ماشین‌ها ظهور پیدا می‌کند، در مقابل هوش طبیعی که توسط جانوران شامل انسان‌ها نمایش می‌یابد.

هوش مصنوعی در مدیریت سازمان‌های دولتی و خصوصی کاربردهای بسیاری دارد که برای همگامی با تحولات فناوری در هزاره سوم باید به استقبال آن رفت. در واقع هوش مصنوعی یک فناوری قدرتمند همه منظوره و انعطاف پذیر است که میتواند باعث پیشرفت بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش هوش مصنوعی مدیریت از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سازه اصلی و ۲۲ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

  • «مدیریت هوش مصنوعی
  • تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی
  • زیرساخت‌های هوش مصنوعی
  • مهارت‌های هوش مصنوعی
  • تمایل به هوش مصنوعی

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

چن و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. روایی هم با استفاده از روایی واگرا و هم روایی همگرا ارزیابی و تایید شد. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله