پرسشنامه نوآوری مشارکتی

دانلود پرسشنامه نوآوری مشارکتی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۶ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: «فعالیت‌های نوآوری مشارکتی»؛ «تسهیم دانش»؛ «قابلیت‌های نواوری مشارکتی»؛ «عملکرد نوآوری»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه نوآوری مشارکتی

تعریف مفهومی: نوآوری مشارکتی فرآیند استفاده از خلاقیت و ایده‌های جدید برای بهبود وضعیت سازمان است. این روشی است که کارمندان را تشویق می‌کند تا خارج از چارچوب فکر کنند و راه حل‌های جدیدی را برای مشکلات ارائه دهند. خلاقیت و نوآوری جمعی کاری نیست که تنها یک بار انجام دهید، بنابراین همواره می‌بایست چالش‌ها را بررسی کنید.

این موضوع باید بخشی از اصل فرهنگ سازمانی باشد. هدف از نوآوری مشارکتی کمک به سازمان‌ها برای کارآمدتر و موثرتر شدن ایده‌ها، فرآیندها، محصولات یا خدمات جدید است. نوآوری مشارکتی بخش مهمی از اجرای هر نوع کسب‌و‌کاری است،

چه در حال ایجاد محصولات جدید یا ارائه خدمات باشد. با این حال، به ویژه برای سازمان‌های عصر دیجیتال مهم است که از این استراتژی استفاده کنند. فناوری دیجیتال سبک زندگی و امور روزمره و کار و زندگی ما را تغییر می‌دهد. از دستیارهای مجازی گرفته تا هوش مصنوعی، فناوری بر نحوه انجام زندگی روزمره ما تأثیر می‌گذارد. همین امر در مورد سازمان‌ها نیز صادق است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش نوآوری مشارکتی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله