پرسشنامه استراتژی نوآوری

دانلود پرسشنامه استراتژی نوآوری دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه استراتژی نوآورانه پراجوگو

ابعاد: استراتژی نوآوری محصول (۴ گویه) استراتژی نوآوری فرایند (۴ گویه)

پرسشنامه استراتژی نوآورانه سلتکلیگیل و ایگوزل (۲۰۱۹)

تک بعدی: شامل چهار گویه با طیف لیکرت پنج درجه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه استراتژی نوآوری

تعریف مفهومی: استراتژی نوآوری چارچوبی برای نوآوری‌ها، ایده‌ها و خلاقیت‌هاست تا تضمین شود که تلاش، انرژی و هزینه شرکت در جهت مناسب خرج می‌شود. این رباهرد به هیچ وجه نباید با استراتژی کلی شرکت ناهم‌سو باشد. درست همانند استراتژی بازاریابی و فروش شرکت، که به‌صورت جداگانه و مستقل از سایر بخش‌های شرکت تعیین شده ولی هم راستا و هم سو با اهداف کلی شرکت هستند. استراتژی نوآوری مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساختارمند، فراگیر و خلاقانه بوده که در راستای پشتیبانی از رشد آتی سازمان تدوین می‌گردند. این رویکرد ترکیبی از دو مفهوم مدیریت استراتژیک و نوآوری سازمانی است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش استراتژی نوآوری از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۸ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

استراتژی نوآوری با مقیاس سلتکلیگیل و ادوگوزل (۲۰۱۹) سنجیده می‌شود. این مقیاس (Firm Innovation Strategy) دارای ۴ سوال پنج گزینه‌ای است. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه‌ای است که گزینه‌های آن از کاملاً مخالفم=۱ تا کاملاً موافقم=۵ رتبه بندی شده است، به طوری که نمره ۱ نشان‌‌‌دهنده کمترین میزان نوآوری استراتژی و نمره ۵ بازگوکننده بیشترین میزان استراتژی نوآوری است.

استراتژی نوآوری سازمانی به معنای صرف زمان در تحقیق و توسعه به منظور نوآوری در محصولات بیشتر از حد متوسط و نیز ارائه محصولات به مشتریان بر مبنای جدیدترین فناوری روز می‌باشد. همچنین تصمیمات مرتبط با نحوه مصرف منابع برای دستیابی به اهداف نوآوری شرکت است. به دنبال آن ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را هدایت می‌کند. این استراتژی به دنبال شناسایی فناوری‌ها و بازارهایی است که شرکت باید برای بهره برداری و ارزش آفرینی توسعه دهد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله