پرسشنامه نوآوری سبز

دانلود مجموعه پرسشنامه نوآوری سبز (پایدار) دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

  • پرسشنامه نوآوری سبز چن و همکاران (۲ عامل اصلی و ۸ گویه)
  • مقیاس عملکرد نوآورانه پایدار روتر و همکاران (تک‌عاملی و ۷ گویه)
  • پرسشنامه موانع نوآوری سبز در سازمان (۴ عامل اصلی و ۱۳ گویه)

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

مقیاس سنجش: طیف لیکرت

تعریف مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی: نوآوری سبز فرایند خلق محصول و فناوری جدید با هدف کاهش ریسک‌های زیست‌محیطی و دستیابی به توسعه پایدار تعریف می‌شود. این شیوه از نوآوری به کاهش آلاینده‌های محیطی و پیامدهای منفی در مصرف منابع طبیعی منجر می‌شود.

عملکرد نوآوری را می‌توان ترکیبی ازموفقیت‌های کلی سازمان، که در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته جهت نو کردن، بهبود دادن و بکارگیری جنبه‌های مختلف نوآوری در سازمان صورت می‌پذیرد، تعریف نمود. نوآوری سبز ترکیبی از نوآوری های اداری و فنی است که به رشد و سودآوری منجرمی‌شود. نوآوری سبز، حلقه مفقوده بین جهت‌گیری و عملکرد راهبردی است درواقع، نوآوری سبز ترکیبی از دستاوردهای سازمانی است که ناشی از بهبود فعالیت‌ها است و جنبه‌های مختلف نوآوری در فرایند، محصول، ساختار و بازاریابی را شامل می‌شود.

تعریف عملیاتی: برای سنجش نوآوری سبز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است. توضیحات بیشتر را در پرسشنامه نوآوری سبز پیگیری کنید.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله