پرسشنامه نوآوری اجتماعی

دانلود پرسشنامه نوآوری اجتماعی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی : دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: این پرسشنامه تک بعدی است.

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه نوآوری اجتماعی

تعریف مفهومی: نوآوری اجتماعی مجموعه‌ای از استراتژی‌ها، مفاهیم، ایده‌ها و سازمان‌های جدیدی است که تأمین‌کننده نیازهای اجتماعی عناصر مختلف می‌باشد. این شیوه می‌تواند از شرایط کاری و آموزشی تا توسعه جامعه و سلامت، جامعه مدنی را توسعه دهد. همچنین شامل فرایندهای نوآوری، مانند روش‌ها و تکنیک‌های متن باز، و همچنین نوآوری‌هایی که شامل یک هدف اجتماعی است. اضافه کردن عنصر اجتماعی به نوآوری، نوآوری اجتماعی را به ارمغان می‌آورد. واژه اجتماع به عنوان یک مسیر جهت‌دار و مورد تاکید نوآوری استنباط می‌شود و مستلزم یک رویکرد هنجاری است که چیزهای مثبتی برای جامعه ایجاد می‌کند. بنابراین این شیوه نظریه کاربردی نوآوری است که جزء اجتماعی هنجاری به آن اضافه شده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش نوآوری اجتماعی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل یک سازه اصلی و ۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد. همچنین نمره نهایی نوآوری اجتماعی بین ۹ تا ۴۵ خواهد بود. اگر جمع نمرات از ۳۵ بیشتر باشد میزان نوآوری اجتماعی بالا، بین ۲۷ تا ۳۵ متوسط و کمتر از ۲۷ پایین قلمداد می‌شود.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله