پرسشنامه فراموشی سازمانی

دانلود دو پرسشنامه فراموشی سازمانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه فراموشی سازمانی دیوید و براکت

تعداد سوالات: ۱۳ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است.

پرسشنامه فراموشی سازمانی مشبکی

تعداد سوالات: ۵ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: یادگیری زدایی، پرهیز از عادت بد

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه فراموشی سازمانی

تعریف مفهومی: فراموشی سازمانی Organizational forgetting به عنوان از دست دادن آگاهانه و ناآگاهانه دانش سازمانی در هر سطحی مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال این تعریف اولیه، فراموش‌کردن سازمان از دو دیدگاه قابل بررسی است. اولین دیدگاه اشاره به فراموش‌کردن اتفاقی و ناخواسته دارد که موجب از دست رفتن منابع دانش سازمانی می‌شود. دیدگاه دوم فراموش‌کردن را به عنوان یک فرایند آگاهانه و تعمدی می‌بیند که جهت یادگیری سازمانی بهتر، اتفاق می‌افتد. فراموشی سازمانی به معنای از یاد بردن و حذف دانش ناکارآمد و منسوخ است که موجب افزایش ظرفیت برای یادگیری دانش نو را فراهم می‌کند. این مفهوم در بستر مدیریت دانش تعریف می‌شود و جنبه‌ای مثبت دارد. نظر به نرخ بالای تغییرات و نیاز به نوسازی دانش باید فراموشی سازمانی را یک امتیاز ویژه سازمان‌ها موفق قلمداد کرد.

تعریف عملیاتی: برای سنجش فراموشی سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل یک سازه اصلی و ۱۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

همچنین مقیاس ارائه شده توسط مشبکی و همکاران از دو بعد تشکیل شده است:

  • یادگیری زدایی (سوالات ۱ تا ۳)
  • پرهیز از عادت بد (سوال ۴ و ۵)

مشبکی و همکاران در این مطالعه از تحلیل عاملی تاییدی برای اعتبارسنجی پرسشنامه استفاده کردند. آنها آلفای کرونباخ پرسشنامه ۰/۷۶۵ بدست آورده‌اند که نشان می‌دهد پایایی پرسشنامه مناسب است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله