پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

دانلود پرسشنامه ظرفیت جذب دانشدارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

 • پرسشنامه ظرفیت جذب دانش جاوالگی و همکاران
 • پرسشنامه ظرفیت جذب دانش کامیسون و فورس
 • مقیاس کوتاه گلد (۲۰۰۱) و لوپز و آلگره

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه ظرفیت جذب دانش شامل ۳ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ظرفیت جذب دانش

تعریف مفهومی: ظرفیت جذب دانش، به توانمندی استفاده از دانش موجود در راستای احاطه بر ارزش اطلاعات جدید، جذب و به‌کارگیری آن برای ایجاد قابلیت‌ها و دانش جدید اطلاق می‌شود. هم‌چنین ظرفیت جذب، توانایی شرکت برای مواجهه با بخش ضمنی دانش انتقال‌یافته تلقی می‌شود. ظرفیت جذب دانش یعنی توانایی سازمان‌ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می‌باشد.

معرفی مقیاس ظرفیت جذب جاوالگی و همکاران

براساس دیدگاه جاوالگی و همکاران، ظـرفیت جـذب در واقع مجموعه‌ای از فرایندها و جریان‌های عادی سازمانی است که سازمان‌ها توسط آن دانش را شناسایی کرده، جذب می‌کنند، انتقال و بهره برداری می‌کنند. بنابراین، این ظرفیت را می‌توانیم فعالیتی شامل ۴ مرحله مجزا دانست که از لحاظ ترتیب می‌تواند متفاوت باشد. چهار ظرفیت یا فرایند اصلی سازمان، چهار بعد ظرفیت جذب را تعیین می‌کنند که چهار فرآیند فوق در دو مولفه کلی: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته تعریف می‌شوند که ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش و ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می‌شود. ابعاد این مقیاس عبارتند از:

 • کسب دانش (۱ تا ۳)
 • جذب دانش (۴ و ۵)
 • انتقال دانش (۶ تا ۸)
 • بهره برداری (۹ و ۱۰)

این مقیاس در فارسی نیز بارها استفاده گردید که در فایل مربوط یک نمونه اشاره شده است. اطلاعات مربوط به روایی و پایایی به تفکیک هر بعد وجود دارد. همچنین پژوهشگران برای مطالعه بیشتر می‌توانند اصل مقاله را نیز رایگان دانلود کنند. پرسشنامه لاتین در انتهای مقاله در بخش پیوست وجود دارد.

دانلود مقاله جاوالگی و همکاران

معرفی مقیاس ظرفیت جذب کامیسون و فورس

پرسشنامه جذب دانش توسط کامیسون و فورس (۲۰۱۰) طراحی شد. این مقیاس دارای چهار مولفه اکتساب دانش، ادغام (همگون سازی)، تبدیل دانش و به کارگیری دانش است. پرسشنامه شامل ۱۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه است. در تنظیم آن از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱= خیلی زیاد تا ۵= خیلی کم) استفاده شد. این پرسشنامه توسط جعفرپور (۱۳۹۳) اعتباریابی گردید و پس از آن در مطالعات بسیاری در داخل بهره‌برداری شد.

 • اکتساب دانش (۱ تا ۴)
 • یکپارچگی یا همگون سازی (۵ تا ۱۰)
 • تبدیل دانش (۱۱ تا ۱۵)
 • به‌کارگیری دانش (۱۶ تا ۲۰)

این مقیاس در فارسی نیز بارها استفاده گردید که در فایل مربوط یک نمونه اشاره شده است. اطلاعات مربوط به روایی و پایایی به تفکیک هر بعد وجود دارد. همچنین پژوهشگران برای مطالعه بیشتر می‌توانند اصل مقاله را نیز رایگان دانلود کنند. پرسشنامه لاتین در انتهای مقاله در بخش پیوست وجود دارد.

دانلود مقاله کامیسون و فورس

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله