پرسشنامه ظرفیت راکد کارکنان و سازمان

دانلود پرسشنامه ظرفیت راکد کارکنان و سازمان دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ؟؟ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: آموزش»؛ «توسعه»؛ «پاداش و جبران خدمت» و «ارزیابی عملکرد و کنترل»

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه ظرفیت راکد کارکنان

تعریف مفهومی: ظرفیت راکد سازمانی (Organizational slack) منابعی فراتر از آن چیزی است که سازمان در عملیات جاری خود استفاده می‌کند و بلا استفاده مانده است. ظرفیت راکد یکی از دست‌نیافتنی‌ترین مفاهیم در پژوهش‌های سازمانی است. سیرت و مارچ آن را به‌عنوان استخری از منابع اضافی معرفی کردند که به شرکت‌ها کمک می‌کرد تا با نوسانات غیرمنتظره محیطی سازگار شوند. همچنین آن را، مجموعه‌ای از منابع بیش از کمینه لازم برای تولید سطح معینی از خروجی سازمانی نیز تعریف می‌کنند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ظرفیت راکد سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۴ سازه اصلی و ۱۶ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

برای سنجش روایی پژوهش از ابزار CASP استفاده شد. چک‌لیست استاندارد ده سوالی کسپی ابزاری است که پژوهشگران را در راستای بررسی انتقادی گونه‌های متفاوت از شواهد پژوهشی یاری می‌دهد. چک‌لیست مورد مطالعه در این پژوهش نشان داد که نتایج از روایی مناسبی برخوردار هستند. برای سنجش پایایی نیز شاخص کاپای کوهن ۷۳۱/۰ برآورد شد که از ۶/۰ بیشتر است بنابراین پایایی نیز مطلوب است. فرجی و همکاران (۱۴۰۲) در تیم پژوهشی پارس‌مدیر این پرسشنامه را هنجاریابی کردند. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۸۵۶/۰ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۷/۰ گزارش شد. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله