پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش دارای روایی، پایایی و منبع استانداد

روایی و پایایی: دارد

منبع : استاندارد (فارسی و لاتین)

شرح و تفسیر: دارد

تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

تعداد سوالات: ۱۰ سازه اصلی و ۲۶ سازه فرعی و ۶۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: دسترسی به دانش وتجربیات، ثبت تجارب کارکنان، بازیابی-دانش، مبادله -دانش، فعالیت دانشی تیمی، انگیزه افراد، سیستم‌های سازمان و فناوری اطلاعات، مهارت کارکنان، مدیریت سازمان، فرایندهای سازمانی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بلوغ مدیریت دانش

تعریف مفهومی: بلوغ مدیریت دانش به سازمان‌ها فرصتی برای برنامه‌ریزی و ایجاد نقشه‌راه ارائه می‌کند. بلوغ، فرآیند توسعه یک شی، فرآیند، فناوری یا سازمان در طول زمان است.  مدل‌های بلوغ مدیریت دانش (KMM) به‌طور سیستماتیک الگوهایی را طبقه‌بندی کرده و اقدامات مدیران را هدایت و راهنمایی می‌کنند. لذا در مدیریت دانش ارزیابی بلوغ فرآیندی اثربخش در رابطه با مدیریت دارایی‌های دانشی سازمان است.

مشهورترین مدل بلوغ دانش با عنوان PCMM شناخته می‌شود.  در مراحل این ارزیابی، رشد مدیریت دانش به‌وسیله پایش راهکارها، هدایت مدیران در تصمیم‌گیری و نمایش پیشرفت‌های عملکرد مدیریت دانش در سازمان تشریح می‌شود. به‌منظور انجام این ارزیابی از ابزار و مدل‌هایی جهت کمک به پایش اثربخش و درک توانمندی‌ها و قابلیت‌های سازمان استفاده می‌شود. در مدل‌های بلوغ مدیریت دانش، وضع جاری سازمان مشخص شده و راهکارهایی به‌منظور بهبود و ارتقای آن ارائه می‌شود.

روایی و پایایی: برای سنجش روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. این پرسشنامه در پایگاه پارس‌مدیر ترجمه و اعتبارسنجی گردیده است. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. بهاره حسینی برای بومی‌سازی این پرسشنامه یک سال فعالیت مستمر پژوهشی انجام داده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش رهبری کارآفرینانه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. این پرسشنامه شامل ۱۰ سازه اصلی و ۲۶ سازه فرعی و ۶۱ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) محاسبه شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله