پرسشنامه بلوغ بازاریابی

دانلود پرسشنامه بلوغ بازاریابی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۱۸ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

منبع: پرسشنامه محقق‌ساخته براساس مطالعه انگ و اسپیکت

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه بلوغ بازاریابی

تعریف مفهومی: بلوغ بازاریابی (Marketing Maturity) در ساده‌ترین تعریف حرکت از رویکردهای فروش‌محور به سوی مشتری‌محوری در فعالیت‌های کسب‌وکار است. این مفهوم آمیزه‌ای از دو مفهوم «مدیریت بازاریابی» و «بلوغ سازمانی» با رویکردی یکپارچه است.

سطح بلوغ بازاریابی، درجه برخورداری سازمان از سیستم‌ها، فرآیندها، تجارب و رویه‌های تعریف‌شده در انجام فعالیت‌های روشمند و سیستماتیک است. سطوح بلوغ بازاریابی شامل سازمان‌های منفعل، نظام‌مند، همسو و هم گرا است. برای اینکه سازمان در مسیر سرآمدی قرار گیرد و بتواند آن را ارتقا دهد، نیاز است که روی بلوغ در سطح فردی، فرآیندی و سازمانی کار نماید.

تعریف عملیاتی: برای سنجش بلوغ بازاریابی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۵ سطح اصلی و ۱۸ سنجه عملیاتی است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل محاسبه است.

تکمیل پرسشنامه به این صورت است که جمعی از مدیران ارشد و مدیران بازاریابی با اجماع باید نسبت به تکمیل آن اقدام کنند. در اصل این پرسشنامه نباید به صورت جداگانه برای هر فرد ارسال و سپس میانگین‌گیری شود. البته پژوهشگران می‌توانند در صورت تمایل پرسشنامه را جداگانه نیز ارسال و گردآوری کنند و برای کارهای آماری خود استفاده کنند.

نکته بسیار مهم: اگر سطح بلوغ سازمان در مرحله ۵ بالغ باشد در تمامی سطوح زیرین نیز باید بالغ باشد. در غیر اینصورت اشتباهی در تکمیل پرسشنامه وجود داشته است. به‌طور کلی میانگین نمره بلوغ در هر سطح باید از نمره بلوغ سطوح زیرین کمتر باشد.

2.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله