صمیمیت سازمانی

صمیمیت سازمانی (Organizational Intimacy) رابطه‌ای مبتنی بر همدلی، خیرخواهی و از خودگذشتگی میان همکاران، مدیران و زیردستان یک سازمان است. این سازه زیربنای کار تیمی، سرزندگی و شادمانی در محیط کار است.

در محیط سازمانی وجود صمیمیت بین کارکنان امری ضروری و راهگشا است. وجود صمیمیت می‌تواند مشکلات زیادی را رفع یا از بروز آنها جلوگیری کند. به همین دلیل هم هست که سازمان‌ها به روش‌های مختلف می‌کوشند تا این صمیمیت را خلق یا از نشانه‌های آن پشتیبانی کنند.

روابط خوب و دوستانه به همدلی سازمانی و روحیه کار گروهی کمک بسیار زیادی می‌کند. صمیمیت در محل کار می‌تواند، به‌عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک‌گذاری خواسته‌های کاری با دیگر کارکنان باشد. به این صورت که کارکنان به درک ژرف و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا میکنند. به این سبب، صمیمیت در سازمان یک فرایند انعطاف‌پذیر است که در طی زمان اتفاق میافتد.

تعریف صمیمت سازمانی

صمیمیت عبارت از به اشتراک گذاشتن خواسته‌های درونی با دیگران است و یا شامل همدردی و درک عمیق با دیگران است. ساخت روابط صمیمی شامل شاخص‌های رفتاری مثبت که نه‌تنها ذهنی بلکه دارای ظاهر بیرونی است. این بدان معنی است راه رابطه همانی است که در آن، هر دو طرف در حال تجربه احساسات مشترک هستند.

پیرامون صمیمیت سازمانی باید اشاره داشت که صمیمیت کار و ارتباط کاری در معادله مدیر کارمند، تقریباً بهعنوان ابزار بهترکردن کار شناخته شده است. درحالیکه روابط صمیمی به‌عنوان روش ارتباطی در محل کار تعریف می‌شود.

با استفاده از تئوری صمیمیت میتوانیم ماهیت مبادلات ارتباطی زمینه خدمات حرفهای را درک کنیم. نخستین روایتی که از صمیمیت به‌عنوان پشتیبان و نگهدارنده تجزیه‌و‌تحلیل می‌کند گزارش محافظتی از منابع صمیمیت و مفاهیم همپوشانی ماند «بهترین روابط دوستانه» و «انجام همه‌چیز با هم» مطرح می‌کنند. صمیمیت نه‌تنها برای ارتباطات مرتبط با کار، بلکه همچنین برای ارتباط شخصی نیز وجود دارد.

به اشتراک‌گذاری اطلاعات، باعث ایجاد اعتماد و صمیمیت و ایجاد روابط اجتماعی مؤثر میشود. در زمینه مشتری‌مداری صمیمیت یعنی تمایل مشتری برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و احساسات. همچنین انتظارات برای معاملات آینده براساس یک رابطه بلندمدت با یک ارائهدهنده خدمات مناسب است.

ابعاد صمیمیت در سازمان

بازتاب صمیمیت در محیط کار و سازمان، در سه سطح فردى، گروهى و سازمانى قابل بررسى است:

  • سطح فردی
  • سطح گروهی
  • سطح سازمانی

صمیمیت در بعُد فردى مولد معنییابى و زدودن غیر از غایت اصلى براى فرد و کارکنان است و نوعى هدف و انگیزه بالا به فرد میبخشد تا با اراده و انگیزه بالاترى به کار و تلاش بپردازد.

صمیمیت در بعُد گروهى مولد روح یکپارچگى و احساس همبستگى در میان کارکنان است. درنتیجه، باعث ارتقاى ارتباطات مبتنى بر اعتماد و تعامل مشارکت‌جویانه می‌شود.

صمیمیت در بعُد سازمانى در ارزش‌های تبلور یافته در مأموریت‌ها و اهداف اصلى سازمان، منشأ ظهور وجدان کارى و تعلقخاطر به سازمان و اهداف آن است. این می‌تواند به زندگى کارى افراد، معنی ببخشد مشروط بر اینکه بروز عینى آن ارزش‌ها را در وجود مدیران عالى مشاهده شود.

صمیمیت از چهار احساس متداول تشکیل شده:

  • کنجکاوی
  • آسیب‌پذیری
  • همدلی
  • شناخت غیرقابل انعطاف بودن آن

به رسمیت شناختن که فرد دیگری نمی‌تواند به‌طور کامل از دیگران آگاه باشد که هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل تبدیل به یکی شود.

اثربخشی صمیمیت سازمانی

بیشتر کارهای مربوط به تدوین فعالیت‌های تیم تا بر ایجاد اعتماد، روابط شدید و ارتباطات باز و صادقانه تمایل دارد. مداخلات رفتار و روابط مربوط به صمیمیت است. هرچند تحقیقات هرگز ثابت نکرد که صمیمیت مربوط به بهره‌وری گروه است.

صمیمیت اثراتی متفاوت بر زندگی سازمانی دارد، اثرات صمیمیت به حضور و شدت آن وابسته نیست و به جایگاه روابط صمیمی در میان شبکه-‌های سازمانی و فردی بستگی دارد. تأثیر صمیمیت بر عملکرد سازمانی: اخیراً، تعدادی از مطالعات شایع و حتی گزارش شده ارتقای مدیریت با استخدام شغلی کارمندان فعلی دوستان و خویشاوندان، استخدام متقابل اغلب در سازمان استخدام با استفاده از افزایش بهرهوری کارکنان انجام میشود.

صمیمیت، دوستی و خویشاوندی گاهی اوقات سازمانها را مختل میکند. اما آنها اغلب با اثربخشی سازمانی همپوشانی دارند یا حتی به آن کمک کن. حضور صمیمیت در سازمانهای اقتصادی بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد. وقتی ظرفیت و توانمندی فرد برای ابراز صمیمیت تحلیل رود ترس از صمیمیت شکل میگیرد.

ترس از صمیمیت اینگونه تعریف شده است: عدم توانایی انتقال افکار و احساسات معنیدار شخصی ناشی از اضطراب به دیگرانی که در زندگی شخص مهم ارزیابی میشوند، همچنین ترس از صمیمت با سبک دلبستگی ناایمن (نیاز و ترس همزمان از صمیمیت با دیگران) ارتباط دارد. درواقع، ترس از صمیمیت، ترس از نزدیک شدن به فرد دیگر است، چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ هیجانی، افراد با این ترس مضطرب هستند و با رفتارهای سرد و کنارهگیری از روابط صمیمانه اجتناب می‌کنند.

خلاصه و جمع‌بندی

صمیمیت تکامل یافته نزدیکی افراد در روابطشان است. بنابراین، صمیمیت در محیط کار بسیار متفاوتتر از روابط نزدیک در محیط کار است. مفهوم صمیمیت در سازمان را با مفاهیمی مانند ارتباطات سازمانی با کیفیت بالا می‌دانند. اخیراً تأکید بر روابط مثبت بین افراد مورد توجه مدیران سازمان‌ها قرار دارد. صمیمیت به روابط گرم و دوستانه، اجتماعی و خوشایند میان کادر آموزشی اطلاق می‌شود. رفتارهایی که ارتباط آگاهانه و دوستانه کارکنان را با یکدیگر و همچنین اجتماع و به پیوستن کادر آموزشی را نشان می‌دهد. این بعد نیازهای اجتماعی را بیان می‌کند.

برای سنجش این سازه از پرسشنامه صمیمت سازمانی استفاده کنید. اهمیت وعده و عادت در روابط صمیمی، برای نشان دادن هر دو آینده که ذاتی بودن صمیمیت است. از نشانه‌های داشتن توانایی صمیمیت، تمایل برای شرکت در تعامل‌های نزدیک، گرم، ارتباطی و متعهد است که نقش اساسی در زندگی موفق و پربار فرد بزرگسال دارد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله