کیفیت زندگی کاری

مقاله کیفیت زندگی کاری

منبع: کیفیت زندگی کاری نوشته دکتر مریم احمدی فرد نشر الکترونیک پارس مدیر

کیفیت زندگی کاری به‌عنوان کیفیت روابط مابین کارمندان کل محیط کارشان تعریف می‌شود. کیفیت زندگی کاری به شرایط کلی محیط کار و تاثیر آن بر افراد و شغلشان و همچنین بر اثربخشی سازمان مربوط می‌شود. اکنون دیگر کیفیت واژه پیچیده‌ای نیست و به صورت یک الزام درآمده و برای بقا لازم است. در عصر حاضر، کیفیت نهاده‌های انسانی مهمترین سرمایه هر سازمانی است. حفظ چنین نهاده‌های انسانی به حفظ کیفیت محل کار بستگی شدیدی دارد. افزایش کیفیت محیط کار، از طریق سلامت کل سازمان موجب سلامت خود کارمندان نیز می‌گردد.

مفهوم سازی کیفیت زندگی کاری در سازمان

در سالهای اخیر اثر بسیاری از عوامل توسعه منابع انسانی بر عملکرد کسب و کار در بسیاری از تحقیقات گزارش شده است. در بنگاههای‏ کسب و کار که اغلب با تماس بین خدمت‏دهنده و خدمت‏گیرنده‏ مشخص می‏شود، کیفیت و قابلیت خدمت‏دهنده اثر مهم و مستقیمی بر فرآیند ارائه خدمت و همچنین‏ رضایت مشتری دارد. اولین تماس، اثر بسیار تعیین‏ کننده‏ای در چگونگی ارزیابی مشتری از خدمت‏ گیرنده دارد. ارتباط بین شایستگی و قابلیت نیروی‏ انسانی و کیفیت خدمت به مشتری از نظر مفهومی‏ بسیار زیاد است زیرا بیشتر کارها مخصوصا در سازمانهای خدماتی توسط کارکنان صورت می‏پذیرد. پس از گذشت سالها مدیران سازمانها به این نکته‏ توجه کردند که نیروی انسانی کارآمد یک مزیت‏ رقابتی محسوب می‏شود.

کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که بوسیله آن همه اعضای سازمان‏ از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده‏ است، در تصمیم‏هایی که بر شغلشان بطور خاص و بر محیط کارشان بطور عام اثر می‏گذارد، به نوعی دخالت می‏یابند. در این بخش نخست تاریخچه کیفیت زندگی کاری مطرح می‌شود. سپس تعاریف و مفاهیم کیفیت زندگی کاری ارائه خواهد شد. در ادامه رابطه مدیریت کیفیت جامع با کیفیت زندگی کاری بیان می‌شود و سپس ابعاد هر یک از این دو مقوله به صورت مجرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز به تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بهره‌وری سازمانی پرداخته خواهد شد.

کیفیت زندگی کاری در سازمان امروز

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال‏های اخیر رواج زیادی‏ داشته است. اما درمورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین‏حال می‏توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد. اول این‏که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه‏ای از نتایج‏ برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصت‏های رشد، مسائل‏ روان‏شناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان‏ پایین بودن حوادث دارد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری به مجموعه‏ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی‏سازی شغلی‏ و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه‏های کیفیت‏ زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی‏ شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه‏های کیفیت‏ زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‏وری سازمانی در نظر گرفته شود.

کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که بوسیله آن همه اعضای سازمان‏ از راه مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده‏ (به تصویر صفحه مراجعه شود) است، در تصمیمهایی که بر شغلشان بطور خاص و برمحیط کارشان‏ بطور عام اثر می‏گذارد ، به نوعی دخالت می‏یابند و در نتیجه مشارکت‏ و رضایت شغلی آنها بیشتر می‏شود و فشار عصبی ناشی از کار بر ایشان کاهش می‏یابد. در واقع کیفیت زندگی کاری، نمایانگر نوعی‏ فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان براساس آن احساس‏ مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می‏کنند.

جمع بندی بحث کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری، به مفهوم داشتن نظارتی‏ صحیح، شرایط کاری خوب، پرداخت و مزایای مطلوب و مهمتر از همه ایجاد فضای کار چالشگرانه، مشارکتی و اقناع‏کننده است. زندگی‏ کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به فلسفهء روابط کارکنان به دست‏ می‏آید که عبارت است از به کارگیری کوششهایی در استفاده از زندگی‏ کاری با کیفیت، که خود کوششهای منظم از سوی سازمانی است که به‏ کارکنان فرصتهای بزرگتری برای اثرگذاری بر کارشان و تشریک مساعی‏ در اثربخشی کلی سازمان می‏دهد.

در تعریف هفتم، دو تعریف عینی و ذهنی از کیفیت زندگی کاری ارائه‏ شده است. در تعریف عینی QWL به مجموعه‏ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان که شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات‏ رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیم‏گیری، دموکراسی، سرپرستی، تنوع، غنی بودن مشاغل و چرخش کاری اطلاق می‏شود. در تعریف ذهنی تصور و تلقی افراد از کیفیت زندگی بطور اعم و کیفیت زندگی کاری (شغلی و سازمانی) بطور اخص می‏باشد.

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

فایل ورد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون دارای هشت مولفه با ۲۶ گویه و سوالات طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید