پرسشنامه تعادل زندگی کاری

دانلود پرسشنامه تعادل زندگی کاری

فایل ورد پرسشنامه تعادل زندگی کاری

هدف: بررسی تعادل زندگی کاری

تعداد سوالات: ۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

روایی و پایایی : دارد

منبع شناسی و تفسیر : دارد

1000 تومان – خرید

تعادل زندگی کاری

مفهوم تعادل زندگی کاری در آغاز توسط جامعه شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آنها مورد استفاده قرار گرفت . این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه های اخیر علاوه بر اینکه در جامعه شناسی ، علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است ؛ در رشته های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است.

تعادل زندگی کاری مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات میگردد. به عبارت دیگر، این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد، که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود.

تعریف مفهومی تعادل زندگی کاری

تعادل زندگی کاری سازمانی: مجموعه شبکه ها و ارتباطات در دسترس سازمان از طریق سازمان، مدیران و اعضای آن در درون و بیرون سازمان. کیفیت این ارتباطات به ابعاداعتماد و صمیمیت بستگی دارد.

تعادل زندگی کاری درون سازمانی : مجموعه شبکه ها و ارتباطات مدیران در درون سازمان و میزان صمیمیت و اعتماد در این روابط.

تعادل زندگی کاری برون سازمانی: مجموعه شبکه ها و ارتباطات مدیران با بیرون ازسازمان (محیط صنعت و جامعه) و میزان اعتماد موجود در این روابط.