کیفیت زندگی کاری

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

فایل ورد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

هدف: سنجش کیفیت زندگی کاری در سازمان

روایی و پایایی دارد

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه ضمیمه: دارد

تعریف مفهومی دارد

منبع استاندارد دارد

ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی کاری : جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری

تعریف مفهومی: ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای فراگیر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ، ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن، زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎی آﻧﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ  ﻣﯽﭘﺮدازد. در واﻗﻊ این مفهوم ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در واﻗﻊ ارتقای کیفی شغل ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨبه‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

تعریف عملیاتی: ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه‏ های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به شرح زیر طبقه‌‏بندی کرد. ریچارد والتون د توصیف بهتری از یک شغل ایده ‏آل را ارائه کرده است. او هشت‏ طبقه‌‏بندی اصلی را به مثابه چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی کاری مشخص نموده است و معتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه‌‏ها عبارتند از ارتقاء روحیه بهره‌‏وری و اثربخش. ابعاد اصلی این مفهوم از دیدگاه والتون در پرسشنامه والتون ارائه شده است. تعداد دو پرسشنامه استاندارد با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است. منبع انتشار پرسشنامه معتیر است و پایائی و روائی آن مشخص شده است. یک پرسشنامه مشابه نیز ضمیمه شده است.