کیفیت زندگی کاری

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

فایل ورد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

هدف: سنجش کیفیت زندگی کاری در سازمان

روایی و پایایی دارد

ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی کاری : جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

تعریف مفهومی دارد

منبع استاندارد دارد

3000 تومان – خرید

تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری

ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه‏ های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به شرح زیر طبق ه‏بندی کرد. ریچارد والتون در مقاله ارائه شده به کنفرانس کیفیت‏ زندگی‏ کاری، توصیف بهتری از یک کیفیت زندگی‏ کاری ایده ‏آل را ارائه کرده است. او هشت‏ طبقه‏بندی اصلی را به مثابه چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی‏کاری مشخص نموده است و معتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه‏ها عبارتند از ارتقاء روحیه بهره‏وری و اثربخش. ابعاد کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون در پرسشنامه والتون ارائه شده است.

تعداد دو پرسشنامه استاندارد مقیاس کیفیت زندگی کاری با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است. منبع انتشار پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معتیر است و پایائی و روائی آن مشخص شده است. پرسشنامه استاندارد تاثیر کیفیت زندگی کاری بر مزیت رقابتی کیفیت محصول نیز ارائه شده است.