پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی: دارد

منبع استاندارد: والتون

پرسشنامه ضمیمه: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی کاری : جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت‌های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری

تعریف مفهومی و عملیاتی کیفیت زندگی کاری

تعریف مفهومی: ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای فراگیر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن، زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎی آﻧﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ  ﻣﯽﭘﺮدازد.

 

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

ابعاد پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون

در واﻗﻊ این مفهوم ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. مدیران ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ می‌اندیشند ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در واﻗﻊ ارتقای کیفی شغل ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨبه‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

تعریف عملیاتی: ریچارد والتون مشهورترین و اولین فردی است که برنامه‏‌های بهبود کیفیت زندگی کاری را در هشت مقوله به شرح زیر طبقه‌‏بندی کرد. ریچارد والتون د توصیف بهتری از یک شغل ایده ‏آل را ارائه کرده است. او هشت‏ طبقه‌‏بندی اصلی را به مثابه چارچوبی برای تحلیل کیفیت زندگی کاری مشخص نمود. والتون معتقد بود که فواید مورد انتظار از این برنامه‌‏ها عبارتند از ارتقاء روحیه بهره‌‏وری و اثربخش. ابعاد اصلی این مفهوم از دیدگاه والتون در پرسشنامه والتون ارائه شده است.

تعداد دو پرسشنامه استاندارد با ترجمه دقیق فارسی توسط گروه تخصصی سایت پارس مدیر ارائه شده است. منبع انتشار پرسشنامه معتیر است و پایائی و روائی آن مشخص شده است. یک پرسشنامه مشابه نیز ضمیمه شده است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله