پرسشنامه صمیمیت سازمانی

دانلود پرسشنامه صمیمیت سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

  • پرسشنامه صمیمیت سازمانی واکر و تامپسون: ۳ عامل و ۱۷ گویه
  • پرسشنامه صمیمیت سازمانی ابراهیم‌زاده: ۳ عامل و ۲۱ گویه
  • فرم کوتاه سنجش صمیمت سازمانی دارای ۷ گویه

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه صمیمیت سازمانی شامل ۷ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: صمیمیت سازمانی رابطه‌ای مبتنی بر همدلی، خیرخواهی و از خودگذشتگی میان همکاران، مدیران و زیردستان یک سازمان است. صمیمی‌ بودن عبارت از به اشتراک گذاشتن خواسته‌های درونی با دیگران است و یا شامل همدردی و درک عمیق با دیگران است. ساخت روابط صمیمی شامل شاخص‌های رفتاری مثبت که نه‌تنها ذهنی بلکه دارای ظاهر بیرونی است. این بدان معنی است راه رابطه همانی است که در آن، هر دو طرف در حال تجربه احساسات مشترک هستند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش میزان صمیمی بودن در سطح فردی، مدیریتی و سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. این مقیاس شامل ۳ عامل اصلی و ۱۷ گویه بود. برای سنجش هر عامل و گویه‌ها از طیف لیکرت پنج درجه استفاده شد. بنابراین امتیاز نهایی هر گویه با طیف لیکرت قابل برآورد است.

ابعاد مقیاس صمیمی‌بودن واکر و تامسون

  • نزدیکی عاطفی: ۵ گویه، سوالات ۱ تا ۵
  • از خودگذشتگی: ۷ گویه، سوالات ۶ تا ۱۲
  • رضایت: ۵ گویه، سوالات ۱۳ تا ۱۷

ابعاد مقیاس صمیمی‌بودن ابراهیم‌زاده

  • جو سازمانی: ۸ گویه، سوالات ۱ تا ۸
  • درک سازمانی: ۷ گویه، سوالات ۹ تا ۱۵
  • روابط حسنه: ۶ گویه، سوالات ۱۶ تا ۲۱

سرمد و همکاران در کتاب روش تحقیق در علوم رفتاری اعتقاد دارند برای سنجش سازه‌ها، در نظرگیری ملاحظاتی الزامی است. اگر می‌خواهید در یک پژوهش تنها یک سازه را بسنجید بهتر است از ابعاد مختلف آن را مورد ارزیابی قرار دهید. اگر می‌خواهید از یک سازه در کنار سازه‌های دیگر استفاده کنید بهتر است از فرم کوتاه استفاده کنید. با عنایت به این مساله فرجی و همکاران یک فرم کوتاه برای سنجش میزان صمیمیت سازمانی ارائه کردند.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله