پرسشنامه شایعه سازمانی

دانلود پرسشنامه شایعه سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۲۴گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: کسب دانش، جامعه‌پذیری و اثربدبینانه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه شایعه سازمانی

پرسشنامه شایعه سازمانی توسط داگلی و هان (۲۰۱۱) طراحی شد. در پژوهشی داخلی نیز از این پرسشنامه استفاده شد که اطلاعات آن در فایل پرسشنامه آمده است. مقیاس شایعه سازمانی دارای ۸ گویه در بعد «کسب دانش»، ۶ گویه در بعد «جامعه پذیری» و ۱۰ گویه در بعد «اثر بدبینانه» است.

روایی و پایایی: داگلی و هان برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کردند. پرسشنامه اولیه دارای ۲۶ گویه بود که دو گویه آن به علت بارعاملی پایین حذف شدند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ برآورد شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۸۰ برآورد شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شد. همچنین در پژوهشی داخلی نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۰/۸۳ گزارش شد. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

تعریف مفهومی: شایعه سازمانی (Organizational rumors) به پیدایش و پخش اخبار از منابع نامعلوم و بوسیله شبکه ارتباطات غیررسمی در سازمان‌ها اشاره دارد. شایعه‌های سازمانی همیشه نادرست نیستند اما بیشتر به عنوان یک رفتار انحرافی کارکنان و ناهنجاری سازمانی شناخته می‌شوند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش شایعه سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۲۴ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله