پرسشنامه ریاکاری سازمانی

دانلود پرسشنامه ریاکاری سازمانی دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۷ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: پرسشنامه تک‌بعدی است

پیوست: فرم کوتاه پرسشنامه نفاق سازمانی شامل ۳ گویه

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه

تعریف مفهومی: ریاکاری سازمانی (نفاق سازمانی) به میزان ناسازگاری رفتار و عملکرد مدیران یا کارکنان با آنچه که ادعا می‌کنند، اشاره دارد. از این سازه گاه با نام نفاق سازمانی یاد می‌شود و عامل اصلی کاهش اعتماد سازمانی و اضمحلال اخلاق سازمانی است.

ابعاد ریاکاری سازمانی

ابعاد ریاکاری سازمانی

در تعریفی دیگر می‌توان گفت رفتار منافقانه مدیران میتواند به عنوان نوع خاصی از فریب درنظر گرفته شود که هدفش ظاهرسازی اخلاقی است و می‌تواند رفتاری قابل سرزنش و مجازات باشد. در واقع فرد ضمن ارتباط بادیگران، به صورت آگاهانه و هدفمند، فریب کارانه عمل می‌کند. به عبارت دیگر فرد نگرش خاصی را برخلاف نگرش واقعی، برای جذاب جلوه کردن نزد دیگران و نفوذ در آنها وانمود می‌کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش ریاکاری سازمانی از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۱ سازه اصلی و ۷ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله