پرسشنامه رهبری مسئولانه

دانلود پرسشنامه رهبری مسئولانه دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

نمونه منبع فارسی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

ابعاد: پرسشنامه تک‌بعدی است

تعداد سوالات: ۱۱ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

پیوست: مقیاس رایگان سنجش ارتباطات سازمانی و همکاری در فضای مجازی

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبری مسئولانه

تعریف مفهومی: رهبری مسئولانه نشان دهنده تأثیر یک رهبر بر کارکنان یک سازمان برای تقویت انگیزه‌های مورد نظراست ( تأثیر از بالا به پایین ).به طور مشابه، تسهیم دانش نشان دهنده تأثیر کارکنان بر یکدیگر برای هدایت انگیزه‌های خود است(تاثیر افقی).

رهبری مسئولانه به عنوان یکی از خصوصیات‌های مهم رهبر برای الهام بخشیدن به دیگران از طریق ایجاد انگیزه، برقراری ارتباط با کارکنان، توانمندسازی و متقاعد کردن آنها به توسعه مسئولیت‌پذیری و تغییرات مثبت تعریف میشود. تسهیم دانش به میزان احساسات مثبت کارکنان و تما یل آنها به به اشتراک گذاری دانش با یکدیگر اشاره دارد.

رهبری مسئولیت‌پذیر و تسهیم دانش به عنوان مکمل یکدیگر برای عملکرد شغلی به یک اندازه مهم هستند. مقالات در مورد مدیریت دانش ، تسهیم دانش و رهبری را به عنوان تأثیرگذارترین عوامل در رفتار انسان در یک محیط شبکه اجتماعی نشان داده است.

تعریف عملیاتی: برای سنجش رهبری مسئولانه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۳ سازه اصلی و ۱۳ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه، برآوردشدنی است.

شیوه تفسیر: از آنجا که امتیاز نهایی هر سازه براساس میانگین نمرات گویه‌های تشکیل دهنده آن قابل برآورد است بنابراین نمره نهایی هر سازه بین ۱ تا ۵ خواهد بود. اگر میانگین بالای سه (حد متوسط طیف لیکرت) برآورد شود در این صورت وضعیت سازه مورد بررسی مطلوب است. همچنین می‌توان از آزمون تی-تک نمونه برای بررسی معناداری نتایج استفاده کرد.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله