پرسشنامه رهبری دیجیتال

دانلود پرسشنامه رهبری دیجیتال (DLS) دارای روایی، پایایی، منبع استاندارد و شیوه تفسیر

نوع فایل: ورد

منبع: استاندارد

شیوه تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

تعریف: مفهومی و عملیاتی

تعداد سوالات: ۹ گویه با طیف لیکرت پنج درجه

ابعاد: رفتار نوآروانه دیجیتال و پشتیبانی دیجیتال

تعریف مفهومی و عملیاتی پرسشنامه رهبری دیجیتال (DLS)

از آنجایی که رهبری دیجیتال به یک عامل موفقیت حیاتی برای تضمین پایداری در شرکت‌ها تبدیل شده است، تعریف ویژگی‌های مقیاس‌پذیر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادبیات، ابزار اندازه گیری کافی برای ارزیابی ادراکات مربوط به رهبری دیجیتال در دسترس نیست. این مطالعه در مورد ویژگی‌های رهبری دیجیتال است و هدف آن پر کردن شکاف تحقیقاتی ذکر شده با تهیه «مقیاس رهبری دیجیتال» است. در این راستا یک مطالعه تجربی بر روی ۵۲۶ نفر از افراد شاغل در بخش‌های مختلف شرکت‌های خصوصی و دولتی صورت گرفت.

تعریف مفهومی: رهبری دیجیتال استفاده استراتژیک از دارایی‌های دیجیتال یک شرکت برای دستیابی به اهداف تجاری است. رهبری دیجیتال می‌تواند در هر دو سطح سازمانی و فردی مورد توجه قرار گیرد. در سطح فردی، رهبری دیجیتال ممکن است توسط مدیر ارشد اجرایی یا سایر افرادی که مسئول نظارت بر دارایی‌های دیجیتال، از جمله ایمیل و اسناد الکترونیکی هستند، انجام شود. مهم نیست که عنوان شغلی فرد چیست، یک رهبر دیجیتالی موثر همیشه از اهداف شرکت آگاه است و می‌داند که مسئولیت‌های شغلی خود چگونه از آنها حمایت می‌کند.

تعریف عملیاتی: برای سنجش رهبری دیجیتال از ابزار پرسشنامه رهبری دیجیتال استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۲ سازه اصلی و ۹ گویه است. برای سنجش امتیاز هر گویه از نمره‌گذاری با طیف لیکرت پنج درجه استفاده شده است. امتیاز هر سازه نیز با استفاده از میانگین امتیازات گویه‌های مربوط به آن سازه قابل محاسبه است.

روایی و پایایی: دیکباس و همکاران برای سنجش روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده کردند. برای سنجش پایایی نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه ۰/۹۱۳ محاسبه شد و برای تک تک ابعاد نیز بالای ۰/۷ گزارش شده است. همچنین فرجی و محمدنژاد نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه را ۸۷۶/۰ گزارش کرده‌اند. بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله